כלים להערכה פנימית

עברית | על-יסודי | דוברי עברית

מורים יקרים, לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה. שילוב של הערכה בהוראה יסייע לכם ביצירת מענים אישיים, קבוצתיים וכיתתיים שיקדמו את הלמידה.

אילו כלי הערכה אתם מחפשים?

הערכה כחלק בלתי נפרד מההוראה ומהלמידה

האם תכניות העבודה הבית ספריות כוללות תכנון המשלב בין תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה?

תכננו מראש את תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה והגדירו היטב את המטרות והיעדים של כל אחד מהם.

האם תהליכי ההערכה מתבצעים באופן שוטף ותדיר בכל תחומי הלימוד?

בנו תכנית הערכה המתבצעת בצורה מעגלית, כחלק מתהליך ההוראה, ומשולבת בה באופן שוטף ותדיר. 

האם ההחלטות על תהליכי ההוראה מתבססות על נתוני ההערכה?

התבססו על נתונים – נתחו ופרשו את תוצאות ההערכה בכדי לתכנן את המשך ההוראה והלמידה.

שותפות לומדים בהערכה לקידום הכוונה עצמית בלמידה

האם אתם משתפים את הלומדים במטרות ההוראה, הלמידה וההערכה?

שתפו את התלמידים במטרות ההוראה, הלמידה וההערכה לחיזוק מעורבותם בלמידה.

האם אתם משתפים את הלומדים בתהליכי ההערכה?

שתפו את התלמידים בתהליך ההערכה. חשוב שהתלמידים יתנסו בהערכה של עצמם ושל עמיתיהם במטרה לפתח הכוונה עצמית בלמידה.

האם בתהליך ההערכה קיים דיאלוג קבוע עם הלומדים על תוצריהם ותחושותיהם בלמידה?

קיימו דיאלוג קבוע וסדור עם כל תלמיד אודות היבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים.


ראו גם שותפות לומדים בתהליך ההערכה (בעברית ובערבית) באתר פרקטיקות להוראה איכותית.

בחירה והתאמה של דרכי ההערכה

האם התקיים דיון בישיבת הצוות לבחינת ההתאמה בין כלי ההערכה בהם תעשו שימוש למאפייני ההוראה והלמידה?

בתכנון ההוראה והלמידה, התאימו בין אופן ההוראה והלמידה לתהליך ההערכה (למשל, תהליך הערכה שיתופי יתאים להוראה ולמידה שיתופית). 

האם כלי ההערכה בהם אתם עושים שימוש מאפשרים לקבל תמונה פרטנית וכיתתית על התקדמות הלמידה לאורך השנה? לאורך מספר שנים?

עשו שימוש גם בכלי הערכה ארוכי טווח המלווים תהליכי למידה לאורך זמן וגם בכלי הערכה ממוקדים העוסקים בהערכה בנקודת זמן נתונה.

האם כלי ההערכה המשמשים אתכם מספקים לכם נתונים על מגוון תחומי ידע, מגוון מיומנויות וכישורים?

עשו שימוש במגוון כלי הערכה להערכת ידע ומיומנויות קוגניטיביות, העריכו מיומנויות וכישורים מגוונים (כגון, מיומנויות רגשיות וחברתיות – SEL, מיומנויות לניהול הלמידה ועוד).

גיוון בנקודות מבט וזמן

האם בתהליכי ההערכה ניתן מקום להערכה מנקודות מבט נוספות לזו של המורה? 

שלבו מגוון נקודות מבט בהערכת התלמידים – הערכה של הלומד את עצמו, הערכת עמיתים, משוב מהורים או כל גורם רלוונטי אחר. 

האם קיים תכנון לביצוע תהליכי ההערכה בנקודות זמן שונות לאורך השנה? 

אספו ותעדו מידע בנקודות זמן שונות במהלך הלמידה. 

האם מתקיים שיח עם הלומדים על תחושותיהם בעקבות תהליכי ההערכה?

שוחחו עם תלמידי הכיתה על סוגיות כיתתיות שעלו כתוצאה מהליך ההערכה. אפשרו לקולות השונים בכיתה להישמע.

משוב מקדם למידה

האם קיים תכנון של תהליכי ההערכה, כולל מועדים, למתן משוב מקדם למידה ללומדים?

ספקו את המשוב בסמוך ללמידה ואפשרו לתלמידים להגיב למשוב ולקדם את למידתם בעקבותיו. 

האם יש עקרונות והנחיות בית ספריות למאפייני המשוב הניתן ללומדים?  

ספקו לתלמידים משוב אישי, מותאם ובגובה העיניים המבהיר להם היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה, במה הם מצליחים ומה עליהם לעשות כדי להתקדם. המשוב יכול לעסוק בתוצרי הלמידה או בהיבטים לימודיים, רגשיים וחברתיים. 

האם בצוות המורים מתקיימת למידת עמיתים לשיפור מיומנויות מתן המשוב? 

קיימו מפגשי למידת עמיתים לשיפור מיומנויות מתן משוב מקדם למידה.


ראו גם משוב מקדם למידה (בעברית ובערבית) באתר פרקטיקות הוראה איכותיות.

משימות ביצוע

תיאור הכלים ומטרותיהם

משימות הביצוע הן משימות מורכבות ואינטגרטיביות המייצגות היבטים שונים של תוכניות הלימודים. המשימות מיועדות להעריך תהליכים ותוצרים, כמו גם כישורי למידה מורכבים, כגון: תכנון תהליכים,  פתרון בעיות, נקיטת עמדה, חשיבה ביקורתית והסקת מסקנות. מרבית המשימות הן רב-שלביות. העבודה על המשימות לרוב מתמשכת לאורך מספר שיעורים כשהתלמידים מסתייעים במשוב מהמורה ומעמיתיהם תוך כדי התהליך עד להגשת התוצר הסופי.

אופן ההעברה והבדיקה

ארגון הלמידה באמצעות משימות הביצוע נעשה בדרכים מגוונות – ביחידים, בזוגות, בקבוצות או שילוב של האפשרויות. ניתן להעביר אותן במהלך כל שנת הלימודים בהתאם לקצב ההוראה ובהתאם למטרות ההערכה – הנושא הנלמד, המיומנות שרוצים לעסוק בה, התקדמות הלמידה ועוד.

שימוש בנתונים

המורה יסתמך על המידע העשיר העולה ממשימות הביצוע כדי להגיע לתובנות לשם קידום התלמידים על ידי פיתוח המיומנויות ותהליכי הלמידה שלהם.

יחידות הערכה

תיאור הכלים ומטרותיהם

יחידות הערכה הן משימות קצרות המתמקדות בנושא מסוים ומתבססות לרוב על פרקים מתוך המבחנים. היחידות פשוטות ונוחות להעברה ולבדיקה ואפשר בקלות לשלבן במהלך השיעור.  

אופן ההעברה והבדיקה

המשימות עשויות להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות, בהתאם לרמת השליטה של התלמידים ובהלימה להתקדמות שלהם בלמידה (לדוגמה, יחידת הערכה באנגלית בהבנת הנשמע שפותחה במקור לכיתה ה' יכולה להתאים לתלמידים מתקדמים בכיתה ד'). ניתן להעביר אותן במהלך כל שנת הלימודים בהתאם לקצב ההוראה ובהתאם למטרות ההערכה – הנושא הנלמד, המיומנות שרוצים לעסוק בה, התקדמות הלמידה ועוד.

שימוש בנתונים

יחידות ההערכה הקצרות משתלבות תוך כדי ההוראה ומאפשרות למורה לנטר את יכולות התלמידים בנושאים ספציפיים. המורה יסתמך על המידע העולה מהיחידה כדי להגיע לתובנות כיצד לסייע לתלמידים להתקדם בלמידה לשלב הבא.

מבחנים

תיאור הכלים ומטרותיהם

המבחנים מאפשרים לזהות באיזו מידה תלמידי הכיתה עומדים בדרישות המצופות המוגדרות בתכניות הלימודים ומתמקדים במטרות המרכזיות בלמידה של תחום הדעת מבחינת הידע והמיומנויות. המבחנים עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות, בהתאם לרמת השליטה של התלמידים ובהלימה להתקדמות שלהם בלמידה. המורה יסתמך על המידע העולה מהמבחן כדי להגיע לתובנות כיצד לסייע לתלמידים להתקדם בלמידה לשלב הבא. המבחנים כוללים מפרטים, מחוונים לבדיקה וכלי עזר לחישוב הציונים.

אופן ההעברה והבדיקה

ניתן להעביר אותם במהלך כל שנת הלימודים בהתאם לקצב ההוראה ובהתאם למטרות ההערכה. הצוות החינוכי בבית הספר מוזמן, בסיוע רכז ההערכה, להתאים את תוכן המבחן, אופן ומשך זמן העברתו ואופן הבדיקה והמשוב לתלמידים, לצורכי בית הספר ולמאפייניו. ניתן לבחור בין העברה סטנדרטית של כל המבחן לכל התלמידים ומתן ציון על פי המחוון הסטנדרטי, לבין העברה גמישה בתוכן המבחן, באופן העברתו ובאופן חישוב הציונים.

שימוש בנתונים

המורה יסתמך על המידע העולה מהמבחן כדי להגיע לתובנות כיצד לסייע לתלמידים להתקדם בלמידה לשלב הבא. למשל, הוא יתמקד במיפוי הידע של התלמידים בנושאים מסוימים או שהמורה ישתמש במידע כדי לשקול האם לחזור על נושא מסוים.

מבדקים מעצבים

תיאור הכלים ומטרותיהם

המבדקים מתמקדים במיפוי המיומנויות של התלמידים כפי שהוגדרו בתכנית הלימודים ובזיהוי השלב בו התלמידים נמצאים בתהליך רכישתן. הם נועדו לספק מידע על הנקודות לחיזוק ונקודות החוזק שיכולות להוות בסיס לתכנון התערבות פרטנית.

אופן ההעברה והבדיקה

המבדקים כוללים סדרת משימות להעברה באופן כיתתי או פרטני. חלק מהמבדקים הם אדפטיביים, כלומר בעלי מבנה מותאם לרמת התלמידים, במטרה למנוע חווית תסכול עקב התמודדות עם משימות שאינן מותאמות להם.

המשימות במבדק מיועדות להעברה במועדים קבועים בשנה . עבור תלמידים שאותרו כמתקשים ניתן לחזור ולהעביר את המשימה לאחר תוכנית התערבות, כדי לזהות התקדמות. 

שימוש בנתונים

ביצועי התלמידים במבדקים מוצגים בדרך כלל בחלוקה לרמות ביצוע, המתארות באופן מילולי מה התלמיד יודע ויכול לעשות. תובנות מנתוני המבדק מאפשרות את תכנון המשך ההוראה, בניית תכניות התערבות שנותנות מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים שונים, הרכבת קבוצות למידה לפי הקשיים שהתגלו, בחירת חומרי לימוד מתאימים ועוד.