800px-Emblem_of_Israel.svg

משרד החינוך

הרשות הארצית למדידה והערכה  בחינוך

מגזין ראמ״ה

גיליון 1 | אביב תש״ף

800px-Emblem_of_Israel.svg

מגזין ראמ״ה

גיליון 1 | אביב תש״ף

פתח
דבר

אנו שמחים להגיש לכם את המגזין הראשון של ראמ"ה ומקווים שתמצאו בו עניין. המגזין יצא אחת לרבעון ובו נספר לכם על העשייה של ראמ"ה בתחומי ההערכה והמדידה במערכת החינוך. באמצעות המגזין נערוך לכם היכרות עם כלים חדשים שפותחו בראמ"ה, נציג תוצאות של מחקרים ארציים ובין-לאומיים, נדווח על הערכות של תכניות חינוכיות וכן נעדכן אודות שינויים וחידושים. במגזין הנוכחי תוכלו למצוא כתבות שעוסקות בהיבטים שמערכת החינוך עוסקת בהם בימים אלה, כגון: המוכנות של מערכות חינוך בעולם ובישראל לשילוב תקשוב בהוראה. מקווים שתמצאו את התכנים מעניינים ורלוונטיים. מידע מקיף אודות כלים, דוחות ופרסומים נוספים תוכלו למצוא באתר ראמ"ה

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: