כלים להערכה פנימית

אנגלית | יסודי | דוברי ערבית

מורים יקרים, לרשותכם מגוון כלים שיסייעו לכם בתהליכי ההערכה. שילוב של הערכה בהוראה יסייע לכם ביצירת מענים אישיים, קבוצתיים וכיתתיים שיקדמו את הלמידה.

אילו כלי הערכה אתם מחפשים?

הערכה כחלק בלתי נפרד מההוראה ומהלמידה

האם תכניות העבודה הבית ספריות כוללות תכנון המשלב בין תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה?

תכננו מראש את תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה והגדירו היטב את המטרות והיעדים של כל אחד מהם.

האם תהליכי ההערכה מתבצעים באופן שוטף ותדיר בכל תחומי הלימוד?

בנו תכנית הערכה המתבצעת בצורה מעגלית, כחלק מתהליך ההוראה, ומשולבת בה באופן שוטף ותדיר. 

האם ההחלטות על תהליכי ההוראה מתבססות על נתוני ההערכה?

התבססו על נתונים – נתחו ופרשו את תוצאות ההערכה בכדי לתכנן את המשך ההוראה והלמידה.

שותפות לומדים בהערכה לקידום הכוונה עצמית בלמידה

האם אתם משתפים את הלומדים במטרות ההוראה, הלמידה וההערכה?

שתפו את התלמידים במטרות ההוראה, הלמידה וההערכה לחיזוק מעורבותם בלמידה.

האם אתם משתפים את הלומדים בתהליכי ההערכה?

שתפו את התלמידים בתהליך ההערכה. חשוב שהתלמידים יתנסו בהערכה של עצמם ושל עמיתיהם במטרה לפתח הכוונה עצמית בלמידה.

האם בתהליך ההערכה קיים דיאלוג קבוע עם הלומדים על תוצריהם ותחושותיהם בלמידה?

קיימו דיאלוג קבוע וסדור עם כל תלמיד אודות היבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים.


ראו גם שותפות לומדים בתהליך ההערכה (בעברית ובערבית) באתר פרקטיקות להוראה איכותית.

בחירה והתאמה של דרכי ההערכה

האם התקיים דיון בישיבת הצוות לבחינת ההתאמה בין כלי ההערכה בהם תעשו שימוש למאפייני ההוראה והלמידה?

בתכנון ההוראה והלמידה, התאימו בין אופן ההוראה והלמידה לתהליך ההערכה (למשל, תהליך הערכה שיתופי יתאים להוראה ולמידה שיתופית). 

האם כלי ההערכה בהם אתם עושים שימוש מאפשרים לקבל תמונה פרטנית וכיתתית על התקדמות הלמידה לאורך השנה? לאורך מספר שנים?

עשו שימוש גם בכלי הערכה ארוכי טווח המלווים תהליכי למידה לאורך זמן וגם בכלי הערכה ממוקדים העוסקים בהערכה בנקודת זמן נתונה.

האם כלי ההערכה המשמשים אתכם מספקים לכם נתונים על מגוון תחומי ידע, מגוון מיומנויות וכישורים?

עשו שימוש במגוון כלי הערכה להערכת ידע ומיומנויות קוגניטיביות, העריכו מיומנויות וכישורים מגוונים (כגון, מיומנויות רגשיות וחברתיות – SEL, מיומנויות לניהול הלמידה ועוד).

גיוון בנקודות מבט וזמן

האם בתהליכי ההערכה ניתן מקום להערכה מנקודות מבט נוספות לזו של המורה? 

שלבו מגוון נקודות מבט בהערכת התלמידים – הערכה של הלומד את עצמו, הערכת עמיתים, משוב מהורים או כל גורם רלוונטי אחר. 

האם קיים תכנון לביצוע תהליכי ההערכה בנקודות זמן שונות לאורך השנה? 

אספו ותעדו מידע בנקודות זמן שונות במהלך הלמידה. 

האם מתקיים שיח עם הלומדים על תחושותיהם בעקבות תהליכי ההערכה?

שוחחו עם תלמידי הכיתה על סוגיות כיתתיות שעלו כתוצאה מהליך ההערכה. אפשרו לקולות השונים בכיתה להישמע.

משוב מקדם למידה

האם קיים תכנון של תהליכי ההערכה, כולל מועדים, למתן משוב מקדם למידה ללומדים?

ספקו את המשוב בסמוך ללמידה ואפשרו לתלמידים להגיב למשוב ולקדם את למידתם בעקבותיו. 

האם יש עקרונות והנחיות בית ספריות למאפייני המשוב הניתן ללומדים?  

ספקו לתלמידים משוב אישי, מותאם ובגובה העיניים המבהיר להם היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה, במה הם מצליחים ומה עליהם לעשות כדי להתקדם. המשוב יכול לעסוק בתוצרי הלמידה או בהיבטים לימודיים, רגשיים וחברתיים. 

האם בצוות המורים מתקיימת למידת עמיתים לשיפור מיומנויות מתן המשוב? 

קיימו מפגשי למידת עמיתים לשיפור מיומנויות מתן משוב מקדם למידה.


ראו גם משוב מקדם למידה (בעברית ובערבית) באתר פרקטיקות הוראה איכותיות.

משימות ביצוע

תיאור הכלים ומטרותיהם

משימות הביצוע הן משימות מורכבות ואינטגרטיביות המייצגות היבטים שונים של תוכניות הלימודים. המשימות מיועדות להעריך תהליכים ותוצרים, כמו גם כישורי למידה מורכבים, כגון: תכנון תהליכים,  פתרון בעיות, נקיטת עמדה, חשיבה ביקורתית והסקת מסקנות. מרבית המשימות הן רב-שלביות. העבודה על המשימות לרוב מתמשכת לאורך מספר שיעורים כשהתלמידים מסתייעים במשוב מהמורה ומעמיתיהם תוך כדי התהליך עד להגשת התוצר הסופי.

אופן ההעברה והבדיקה

ארגון הלמידה באמצעות משימות הביצוע נעשה בדרכים מגוונות – ביחידים, בזוגות, בקבוצות או שילוב של האפשרויות. ניתן להעביר אותן במהלך כל שנת הלימודים בהתאם לקצב ההוראה ובהתאם למטרות ההערכה – הנושא הנלמד, המיומנות שרוצים לעסוק בה, התקדמות הלמידה ועוד.

שימוש בנתונים

המורה יסתמך על המידע העשיר העולה ממשימות הביצוע כדי להגיע לתובנות לשם קידום התלמידים על ידי פיתוח המיומנויות ותהליכי הלמידה שלהם.

יחידות הערכה

תיאור הכלים ומטרותיהם

יחידות הערכה הן משימות קצרות המתמקדות בנושא מסוים ומתבססות לרוב על פרקים מתוך המבחנים. היחידות פשוטות ונוחות להעברה ולבדיקה ואפשר בקלות לשלבן במהלך השיעור.  

אופן ההעברה והבדיקה

המשימות עשויות להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות, בהתאם לרמת השליטה של התלמידים ובהלימה להתקדמות שלהם בלמידה (לדוגמה, יחידת הערכה באנגלית בהבנת הנשמע שפותחה במקור לכיתה ה' יכולה להתאים לתלמידים מתקדמים בכיתה ד'). ניתן להעביר אותן במהלך כל שנת הלימודים בהתאם לקצב ההוראה ובהתאם למטרות ההערכה – הנושא הנלמד, המיומנות שרוצים לעסוק בה, התקדמות הלמידה ועוד.

שימוש בנתונים

יחידות ההערכה הקצרות משתלבות תוך כדי ההוראה ומאפשרות למורה לנטר את יכולות התלמידים בנושאים ספציפיים. המורה יסתמך על המידע העולה מהיחידה כדי להגיע לתובנות כיצד לסייע לתלמידים להתקדם בלמידה לשלב הבא.

מבחנים

תיאור הכלים ומטרותיהם

המבחנים מאפשרים לזהות באיזו מידה תלמידי הכיתה עומדים בדרישות המצופות המוגדרות בתכניות הלימודים ומתמקדים במטרות המרכזיות בלמידה של תחום הדעת מבחינת הידע והמיומנויות. המבחנים עשויים להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות, בהתאם לרמת השליטה של התלמידים ובהלימה להתקדמות שלהם בלמידה. המורה יסתמך על המידע העולה מהמבחן כדי להגיע לתובנות כיצד לסייע לתלמידים להתקדם בלמידה לשלב הבא. המבחנים כוללים מפרטים, מחוונים לבדיקה וכלי עזר לחישוב הציונים.

אופן ההעברה והבדיקה

ניתן להעביר אותם במהלך כל שנת הלימודים בהתאם לקצב ההוראה ובהתאם למטרות ההערכה. הצוות החינוכי בבית הספר מוזמן, בסיוע רכז ההערכה, להתאים את תוכן המבחן, אופן ומשך זמן העברתו ואופן הבדיקה והמשוב לתלמידים, לצורכי בית הספר ולמאפייניו. ניתן לבחור בין העברה סטנדרטית של כל המבחן לכל התלמידים ומתן ציון על פי המחוון הסטנדרטי, לבין העברה גמישה בתוכן המבחן, באופן העברתו ובאופן חישוב הציונים.

שימוש בנתונים

המורה יסתמך על המידע העולה מהמבחן כדי להגיע לתובנות כיצד לסייע לתלמידים להתקדם בלמידה לשלב הבא. למשל, הוא יתמקד במיפוי הידע של התלמידים בנושאים מסוימים או שהמורה ישתמש במידע כדי לשקול האם לחזור על נושא מסוים.

מבדקים מעצבים

תיאור הכלים ומטרותיהם

המבדקים מתמקדים במיפוי המיומנויות של התלמידים כפי שהוגדרו בתכנית הלימודים ובזיהוי השלב בו התלמידים נמצאים בתהליך רכישתן. הם נועדו לספק מידע על הנקודות לחיזוק ונקודות החוזק שיכולות להוות בסיס לתכנון התערבות פרטנית.

אופן ההעברה והבדיקה

המבדקים כוללים סדרת משימות להעברה באופן כיתתי או פרטני. חלק מהמבדקים הם אדפטיביים, כלומר בעלי מבנה מותאם לרמת התלמידים, במטרה למנוע חווית תסכול עקב התמודדות עם משימות שאינן מותאמות להם.

המשימות במבדק מיועדות להעברה במועדים קבועים בשנה . עבור תלמידים שאותרו כמתקשים ניתן לחזור ולהעביר את המשימה לאחר תוכנית התערבות, כדי לזהות התקדמות. 

שימוש בנתונים

ביצועי התלמידים במבדקים מוצגים בדרך כלל בחלוקה לרמות ביצוע, המתארות באופן מילולי מה התלמיד יודע ויכול לעשות. תובנות מנתוני המבדק מאפשרות את תכנון המשך ההוראה, בניית תכניות התערבות שנותנות מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים שונים, הרכבת קבוצות למידה לפי הקשיים שהתגלו, בחירת חומרי לימוד מתאימים ועוד.

הערכה

כדי ללמוד על יכולות הכתיבה של התלמיד, המורה תעריך את הכתיבה באמצעות המחוון.

מחוון

המחוון מותאם לשכבת הגיל ולמאפייני המשימה.

נקודות מבט שונות בהערכה

התבוננות על האופן שבו התלמיד ניגש  לכתיבה ועל האופן שבו הוא מתנהל בזמן הכתיבה (רגשות, מוטיבציה, עניין,  היבטים ניהוליים וכו׳) 

התבוננות במאפייני השיח בטקסט הכתוב:

 • תוכן הטקסט-היכולת להביע תוכן עשיר בפרטים, עם עושר רעיוני ומגוון.
 • לכידות- היכולת לארגן את הטקסט באופן הגיוני ולכיד
 • לשון הטקסט– היכולת להשתמש בשפה כדי להעביר את הרעיונות: אוצר מילים, מבנים מורפולוגיים ותחביר.

התבוננות בכתב, בכתיב (הופעה של שגיאות כתיב, שימוש בסימני פיסוק וארגון הדף)

כיתות ה׳-ו׳

כיתות ג׳-ד׳

צוות הכתיבה

ועדות ההיגוי מטעם הרשות הארצית למדידה והערכה, ראמ״ה

 • ד"ר עמליה בר- און יו"ר ועדת ההיגוי ויועצת אקדמית – החוג להפרעות בתקשורת, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.
 • ד"ר הדס גלברט מנהלת תחום הערכה מעצבת, ראמ"ה.
 • ד״ר אורנה שר אבי מנהלת גף מאגרי משימות, ראמ"ה.
 • ד"ר תמי סבג שושן, מרכזת בכירה מבחנים ארציים, ראמ"ה.
 • גב' דליה הלוי מנהלת תחום דעת עברית בקדםיסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך (עד 2022).
 • ד"ר לימור קולן מנהלת תחום דעת עברית בקדם-יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית – אגף שפות, משרד החינוך; המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.
 • גב' גילה קרול ממונה על מיומנויות יסוד, אגף א' לחינוך יסודי, המנהל הפדגוגי, משרד החינוך.
 • גב' יעל נדלר מפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד, משרד החינוך.
 • גב' אורית רוזנמן מפקחת על הוראת העברית במחוז החרדי, משרד החינוך.
 • ד"ר ניקי אהרוניאן אורנים המכללה האקדמית לחינוך.
 • גב' תרצה יהודה מפקחת על הוראת העברית במחוז החרדי, משרד החינוך.
 • ד"ר גלעד ברנדס בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.
 • גב’ דפנה כהן עתיר מחוז מרכז, משרד החינוך (מבדק כיתה ב')

צוות הפיתוח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)

כתיבה:

 • גב' אילנה מסט ראש צוות הכתיבה
 • גב' דורית כהן 
 • גב' תהילה גרינוולד
 • גב' עליזה יגן, אחראית על גרסת החרדים

 פסיכומטריקה:

 • גב' יעל גורודנסקי 
 • גב’ ענת דרוך שמש
 • גב’ אסטלה מלמד

ריכוז הפרויקט:

 • גב' לירון שירי הושמנד 
 • גב' זהר בן הר (מבדק כיתה א')

עריכת לשון:

 • גב' ענת ריינר  
 • גב' גיליה בר לוי 
 • גב' אראלה ברילנט 
 • גב’ מיכל אילון
 • גב' רעות גרוס

הפקה:

 • גב' לילך חזאי מנהלת ההפקה
 • גב' אולה נסטרובה 
 • גב' רהאדה ערפאת 
 • גב' שני גואטה 
 • גב’ גלדיס חיפאוי

ניהול הפרוייקט:

 • גב' טלי אלבז גדסי מנהלת הפיתוח של מבדקי הערכה מעצבת
 • גב' תהילה גרינוולד מנהלת הפיתוח של מבדקי הערכה מעצבת
 • מר עוזי סגיר מנהל פיתוח מבחנים ארציים

פיתוח אתר מבדקי הכתיבה

 • ד"ר תמי סבג שושן, מרכזת בכירה מבחנים ארציים, ראמ"ה – ניהול פרוייקט
 • ד״ר רון דביר – הקמת אתר
 • בר דביר – עיצוב גרפי

כתיבה

המבדק כולל משימות בנושאים הקרובים לעולמם של התלמידים ולקוחים גם מתוך תכנית הלימודים. המשימות מייצגות כתיבה בעלת מאפיינים שונים: סיפוריים, מידעיים ורפלקטיביים-פרשניים.

נגן וידאו

המורה

המורה תתעד את מעורבות התלמידים והתיווך שניתן במהלך הכתיבה, בעזרת דף התצפית.

התלמיד

התלמיד יבחר את נושא הכתיבה מבין מספר אפשרויות שהמורה תציע. 

הטרמה

בהטרמה אנחנו עורכים שיח מקדים: מכוונים את המחשבות, מניעים ומארגנים אותן לקראת הכתיבה.

מטרות השיחה

 • לוודא את הבנת המשימה: למי כותבים? באיזה הקשר? ולאלו מטרות?
 • לחבר לידע קודם של התלמידים
 • להעלות רעיונות ונושאים לכתיבה
 • לעורר זכרונות של חוויות והתנסויות
 • להזכיר את רכיבי הסוגה
 • לתכנן את הכתיבה
 • לטפח רגשות חיובים ותחושת מסוגלות

הרכב קבוצת הלומדים

שיחת ההטרמה יכולה להיערך בהרכבים שונים: במליאה, בקבוצה קטנה, בשיח עמיתים או במענה דיפרנציאלי פרטני (בהתאם למורכבות המשימה ולידע הלומד).

עזרים

לצורך שיחת ההטרמה, עומדים לרשותכם עזרים שונים, למשל: כרטיסיות של רכיבי תוכן, מצגת מלווה, סרטון, כתבה ודפי עיבוד מידע.

משוב

המשוב ייערך בשיחה  אישית עם התלמיד באווירה נעימה וברגישות ויתייחס לנקודות החוזק והנקודות הדורשות חיזוק, כפי שעלו בהערכה.

שיחת המשוב מגבירה את המודעות של התלמידים ליכולותיהם, ומכוונת להמשך הלמידה ולהמשך התפתחות הכתיבה. כמו כן היא תורמת לחיזוק הקשר בין המורה לתלמידיה.

המורה

המורה תשקף את הערכות שלה אודות הכתיבה של התלמיד.

התלמיד

התלמיד ישתף בחוויית הכתיבה שלו ובאתגרים עימם התמודד.

הערכה

כדי ללמוד על יכולות הכתיבה של התלמיד, המורה תעריך את הכתיבה באמצעות המחוון.

מחוון

המחוון מותאם לשכבת הגיל ולמאפייני המשימה.

נקודות מבט שונות בהערכה

התבוננות על האופן שבו התלמיד ניגש  לכתיבה ועל האופן שבו הוא מתנהל בזמן הכתיבה (רגשות, מוטיבציה, עניין,  היבטים ניהוליים וכו׳) 

התבוננות במאפייני השיח בטקסט הכתוב:

 • תוכן הטקסט-היכולת להביע תוכן עשיר בפרטים, עם עושר רעיוני ומגוון.
 • לכידות- היכולת לארגן את הטקסט באופן הגיוני ולכיד
 • לשון הטקסט– היכולת להשתמש בשפה כדי להעביר את הרעיונות: אוצר מילים, מבנים מורפולוגיים ותחביר.

התבוננות בכתב, בכתיב (הופעה של שגיאות כתיב, שימוש בסימני פיסוק וארגון הדף)

المرحلة التمهيديّة

خلال هذه المرحلة نقوم بإجراء محادثة تمهيديّة: نثير الأفكار، نوجّهها وننظمّها قبيل الكتابة 

أهداف المحادثة

 • التأكّد من فهم المهمّة: لمن نكتب؟ ما هو سياق الكتابة؟ وما هو الهدف من الكتابة؟
 • ربط الكتابة بمعلومات التلاميذ ومعرفتهم المسبقة 
 • إثارة وطرح أفكار للكتابة 
 • إثارة ذكريات ذات صلة 
 • التذكير بمركّبات الكتابة
 • تخطيط الكتابة 
 • تشجيع التلاميذ وتحفيزهم 
 • تعزيز شعور التلاميذ بالكفاءة 

تقسيم المجموعات

ممكن إجراء المحادثة التمهيديّة بتشكيلات مختلفة: 

كلّ الصفّ، مجموعات صغيرة، أو مساعدة وتوجيه شخصيّ لكلّ تلميذ (بما يلائم صعوبة المهمّة ومعرفة التلميذ)

أدوات مُساعِدة

تحت تصرفكم بعض الأدوات المُساعِدة لتسهيل المحادثة التمهيديّة، منها: 

بطاقات الأسئلة (مركّبات المضمون)، عارضة، فيديو، مقالة، وأوراق مُنَظِّمة 

الكتابة

يتضمّن فحص الكتابة مهمّات تتطرّق لمواضيع قريبة من عالم التلاميذ، كما أنّها مستوحاة من منهاج التعليم. مزايا الكتابة ونوعها متنوّع في المهمّات: قصصّيّة، تأمّليّة-ذاتيّة.

נגן וידאו

المُعلِّمة

توثِّق المعلِّمة مشاركة وتفاعل التلاميذ والدعم الذي قدّمته خلال الكتابة، في ورقة المشاهدة والتوثيق.

التلميذ

يختار التلميذ موضوع الكتابة من ضمن الإمكانيات التي تقترحها المعلِّمة.

التقييم

من خلال تقييم النصّ بواسطة الدليل، تتمكّن المُعلِّمة من تحديد قدرات ومهارات كتابة التلميذ. 

دليل التقييم

تمّت ملاءمة الدليل للفئة العمريّة ولمميّزات المهمّة. 

جوانب مختلفة للتقييم

معاينة الطريقة التي توجّه بها التلميذ للكتابة وسلوكه أثناء الكتابة (مشاعر، دافعية، اهتمام وحماس، الاستعداد والتحضّر للكتابة وغيرها)

التمعّن في مميزات النصّ المكتوب:

 • مضمون النصّ- القدرة على التعبير عن مضمون مليء بالتفاصيل، غنيّ ومتنوّع الأفكار. 
 • ترابط النصّ- القدرة على ترتيب النصّ بطريقة منطقيّة ومترابطة. 
 • لغة النصّ- القدرة على استخدام لغة معياريّة سليمة بهدف التعبير عن الأفكار ونقلها: الثروة اللغويّة، الصرف والنحو. 

معاينة الكلمات، الخطّ والترتيب (أخطاء إملائيّة، استخدام علامات الترقيم وترتيب الصفحة)

محادثة المردود

يتمّ إعطاء المردود للتلميذ من خلال إجراء مُحادثة شخصيّة معه (حوار)، بحساسية عالية وفي جوّ مُريح وملائم يشعر التلميذ فيه بالاهتمام. تتطرّق المحادثة لنقاط القوّة والنقاط التي يجب العمل على تحسينها كيفما وردت في دليل التقييم. 

تزيد محادثة المردود من وعي الطالب بقدراته، وتوجهّه إلى مواصلة التعلُّم وإلى استمرار تطوير كتابته.

كما وتساهم هذه المحادثة في تعزيز وتوطيد العلاقة بين المعلِّمة والتلميذ. 

المُعلِّمة

تعكس المُعلِّمة تقييمها لكتابة التلميذ. 

التلميذ

يشارك التلميذ بتجربته خلال الكتابة، والتحدّيات التي واجهها.