קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

גיאוגרפיה בכיתות ט' – הערכה ארצית מדגמית

המשוב הארצי המדגמי ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" נערך על ידי ראמ"ה בשנת הלימודים תשע"ד. המחקר נערך בקרב תלמידי כיתות ט' במערכת החינוך הישראלית, ובקרב מורים ומנהלים. המחקר עסק בתוצרי הלמידה של תלמידי כיתות ט'. דהיינו, הישגיהם הלימודיים (שליטה בתכנים ובמיומנויות), תפיסותיהם הערכיות כלפי הסביבה, עמדותיהם כלפי תחום הדעת, והיבטים מוטיבציוניים. כמו כן, המחקר עסק בהקשר הפדגוגי של לימודי הגאוגרפיה בחטיבת הביניים, ברמת הכיתה, ברמת בית הספר וברמת מערכת החינוך בכללותה.

כלי המחקר שבהם נעשה שימוש היו מבחני הישגים ממוחשבים ושאלונים לתלמידים, למורים לגאוגרפיה ולמנהלי בתי הספר. הדוח כולל סקירה נרחבת על מטרות המחקר והאופן שבו נערך, על מבנה תחום הדעת, על הוראתו ולמידתו, על הישגי התלמידים, ועל היבטים ערכיים ומוטיבציוניים שלהם. כמו כן, מוצג מידע על ההקשרים הפדגוגיים הרחבים בהם מתקיימים לימודי הגאוגרפיה בחטיבות הביניים בישראל.

לעיון בדוח