קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

תכנית מרחבי חינוך: איזורי בחירה מבוקרת

החל בשנת 2012 החלה לפעול במערכת החינוך התוכנית "מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית". במסגרת תוכנית זו מערכות החינוך בישובים עוברות פתיחה של אזורי רישום (קרי: הורים וילדים יכולים לבחור לאיזה בית ספר להירשם, ולאו דווקא זה הקרוב למקום מגוריהם) ובד בבד בתי ספר עוברים תהליך של פיתוח ייחודיות חינוכית-פדגוגית.

במהלך השנים 2014 – 2015 ראמ"ה ביצעה תהליך של הערכה מלווה של התוכנית. בהמשך, על-פי בקשת אגף מו"פ – ניסויים ויזמות של משרד החינוך, ראמ"ה ביצעה תהליך של בדיקת האפקטים (ההשפעות) של ההשתתפות בתוכנית על בתי הספר המשתתפים בה. זאת, בהתבסס על נתוני הישגים לימודיים ואקלים בית ספרי כפי שנאספו לאורך השנים ע"י ראמ"ה במסגרת המיצ"ב.

לעיון בדוח