יחידות הערכה

פרזנטציה

לפניכם שתי משימות להערכה מעצבת בנושא פרזנטציות המיועדות לתלמידי חטיבת הביניים. במשימה א התלמידים יצפו בפרזנטציות נבחרות וינתחו את מאפייניהן. משימה זו תהווה בסיס לקראת ביצוע משימה ב, בה התלמידים יתנסו בעצמם בהכנת פרזנטציה ובהצגתה בפני קהל.

ועדה מלווה ומפתחים

משימת הערכה א
מכירים את מאפייני הפרזנטציות

צופים בפרזנטציות ומנתחים אותן
כיתה ז׳ *

משימת הערכה ב
מכינים פרזנטציה ומציגים בפני קהל

התנסות עצמית בשלבים
כיתות ח׳-ט׳ *

*התאמה לשכבת הגיל היא אופציונלית ובתנאי שמשימה א תועבר לפני משימה ב.

היחידה ככלי להערכה מעצבת

היחידה שלפניכם מורכבת משתי משימות הערכה בנושא פרזנטציות המיועדות לתלמידי חטיבת הביניים. בעזרת המשימות שביחידה התלמידים יזהו וינתחו את המאפיינים של פרזנטציות טובות (משימה א') ולאחר מכן יתנסו בעצמם בהכנת פרזנטציה ובהצגתה בפני קהל (משימה ב'). הכנת פרזנטציה והעברתה היא מיומנות נרכשת, וככל שמתרגלים אותה, מתנסים בה ומקבלים משוב מקדם במהלכה, כך המיומנות הולכת ומשתכללת. לפיכך, הערכת מיומנות זו בדרך של הערכה מעצבת ובזיקה לתהליכי הוראה ולמידה הוא המתאים ביותר.

כדי להפיק את המירב מכלי הערכה זה, היחידה מאפשרת לכם, המורים, להשפיע על תהליך הלמידה של תלמידיכם באמצעות מתן משוב מקדם. שתי המשימות מחולקות לשלבי ביניים; כל שלב בנוי על השלבים הקודמים לו, ובכל שלב אפשר לחזור מעט אחורה, ללמוד ממה שנעשה, לשפר ולהתקדם. נוסף על כך, שיתוף התלמידים בתהליך הלמידה וההערכה תוך מתן הזדמנויות להערכה עצמית ולרפלקציה מפתחים אצל התלמידים מכוונות עצמית בלמידה.

המשימות מעודדות את התלמידים לגלות מעורבות בתהליך ומאפשרות להם בחירה וביטוי אישי וזאת מתוך תפישה שהכנת פרזנטציה ממקום של משמעות אישית, עניין והנעה פנימית תסייע להם לבטא את יכולותיהם באופן מיטבי. המשימות ביחידה משלבות גם עבודת צוות, דיון בזוגות ובקבוצות וכן הערכת עמיתים במטרה לעודד שיח ואינטראקציה חברתית־ערכית. מומלץ להעביר כל משימה כמה פעמים במהלך השנה תוך הפעלת גמישות באופן העברת המשימה לאור השונות בין התלמידים וקצב ההתקדמות שלהם.