מגזין ראמ״ה גיליון 1 | אביב תש״ף

הערכת תכנית סחל״ב – סטודנטים חוברים לבתי-ספר

במסגרת תכנית סחל"ב סטודנטים להוראה מצטרפים לצוות בתי הספר לצורך עבודה ממוקדת עם קבוצות של תלמידים. התוכנית שמה לעצמה כמטרה מרכזית לקדם את התלמידים מבחינה לימודית, אישית ורגשית, תוך התמקדות בתלמידים מתקשים. הפעלת התכנית לוותה בהערכה של ראמ"ה במחקר כמותי ואיכותני.

תכנית סחל"ב מופעלת על ידי האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך ופועלת בשנים האחרונות בכ-200 בתי ספר המשתייכים ליום חינוך ארוך. במסגרת התוכנית נכנסים סטודנטים לבתי הספר לצורך עבודה ממוקדת עם קבוצות של תלמידים בתוך הכיתות בהיקף של כ-4 שעות שבועיות תמורת מלגת לימודים.

בשנת הלימודים תשע"ח לוותה התוכנית בהערכה מעצבת של ראמ"ה, שנועדה לספק למשרד החינוך מידע בנוגע להשגת המטרות של התכנית, אופן יישומה, ומידת שביעות הרצון של המעורבים בתוכנית.

מממצאי ההערכה עולה כי מרבית המנהלות והמורות בבתי הספר בהם מופעלת התכנית מביעות שביעות רצון גבוהה מהתוכנית. הן סבורות כי היא תורמת בצורה משמעותית במתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים בכיתות. גם שיעור גבוה מהסטודנטים המשתתפים בתכנית הביעו שביעות רצון גבוהה מהיקף הפעילות ומתחושת התרומה שלהם. לצד הממצאים החיוביים שעלו מדיווחי הנשאלים, עלו גם תחומים הדורשים שיפור, כמו הצורך להרחיב את הליווי וההנחיה הניתנים לסטודנטים וכן רצון שהתכנית תתרחב בבתי הספר בהם היא פועלת למספר גדול יותר של סטודנטים ושעות רבות יותר.

לעיון בדוח ההערכה

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: