קטלוג דיגיטלי

כלים להערכה פנימית

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר כלי הערכה פנימיים איכותיים המותאמים ליעדים בתכניות הלימודים ומאפשרים הערכה של היבטים פדגוגיים מגוונים. כלי ההערכה מלווים במחוונים מפורטים שמאפשרים למורים להעריך את איכות תשובות התלמידים ולנטר את התהליך הלימודי. 

אילו כלי הערכה אתם מחפשים?

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

6 סיבות מדוע כדאי להשתמש בכלים

4 שאלות ותשובות על אופן השימוש בכלים

כדי להטמיע שימוש יעיל בכלים להערכה פנימית, חשוב שבית הספר ינקוט בגישה של הערכה מעצבת, שרואה בהערכה תהליך של תכנון, איסוף ראיות, ניתוחן ופירושן לשם זיהוי הפער בין המצב המצוי לבין המצב הרצוי במטרה לנקוט פעולות התערבות לצמצום הפער.

קידום גישה זו דורש אימוץ של תרבות הערכה בבית הספר ובכיתה. בתרבות זו איסוף המידע אודות הלמידה הופך להיות חלק משגרה יום-יומית המכוונת לקידום הלמידה: לאן נרצה להביא את התלמידים? איפה הם כעת? איך נביא אותם לשם? בתרבות הערכה מיטבית, התלמידים מודאגים פחות מהציונים ומתמקדים יותר בתהליך הלמידה, ומסתייעים במשוב שהם מקבלים ממוריהם ומעמיתיהם.

כלי ההערכה פותחו בהלימה לתכניות הלימודים ונועדו לזהות באיזו מידה התלמידים עומדים ביעדים שהוגדרו בתכניות הלימודים. קיים הבדל בין הכלים במיקוד שלהם, במידת הפירוט ובסוג המידע שניתן להפיק מהנתונים העולים מניתוח תשובות התלמידים. המבחנים משקפים את נושאי הלימוד והמיומנויות בתוכנית הלימודים ומתמקדים במטרות החשובות וברעיונות המרכזיים של תחום הדעת. המבחנים מונגשים גם כיחידות מבחן קצרות שמיועדות להשתלב תוך כדי ההוראה ולשקף את התקדמות הלמידה. המבדקים מתמקדים בתהליך רכישת מיומנויות יסוד ומספקים מידע מפורט המכוון לאבחן קשיים שעלולים לפגוע בהמשך הלמידה. משימות הביצוע מכוונות ליצירת תוצר אישי או קבוצתי ומאפשרות איסוף מידע על מגוון רחב של כישורי למידה מורכבים, כגון, תכנון תהליכים, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות ונקיטת עמדה.

הערכה מותאמת לתלמידי הכיתה ולהקשר הבית-ספרי, כזו שתוביל להפקת תועלת משימוש בנתונים, מתאפשרת באמצעות בחירת כלים מתאימים מצד אחד והפעלת שיקול דעת וגמישות באופן העברתם מצד שני. כך למשל, בהעברה של מבחן ככלי להערכה פנימית, ניתן לבחור רק בחלק משאלות המבחן, לקצר את המבחן או להאריך את זמן ההשבה, ניתן לשנות את המחוון כך ששאלות מסוימות יקבלו משקל רב יותר מאחרות, ניתן לגרוע סעיפים או להוסיף סעיפים חדשים, לבקש מהתלמיד לספק הסברים אודות בחירת המסיחים בשאלות סגורות ועוד.

תובנות שיעלו מניתוח הנתונים ישמשו את המורים לבניית תוכנית הוראה ברמת התלמיד, הקבוצה או הכיתה.

בעת ניתוח הנתונים חשוב לשלב בין המידע אודות כישוריו של התלמיד העולה מתוך הראיות בכלים השונים, ובין המידע המתקבל ממקורות פורמליים אחרים (מבחנים מסכמים, בחנים) וממקורות בלתי פורמליים (שיחה עם התלמיד, תצפיות). התהליך יסייע לקבל תמונה מלאה על תלמידי הכיתה.

נתונים פרטניים או כיתתיים ישמשו את המורה ואת צוות בית הספר לצורך טיוב ודיוק ההוראה בכיתה (ולא לצורך העברה מרוכזת של הנתונים לגורם מחוץ לבית הספר).

צוות בית הספר יקיים שיח פנימי אודות הנתונים. שיח זה יתקיים גם עם גורמים מקצועיים אחרים המעורבים בעבודה השוטפת של בית הספר. השיח יכלול ניתוח נתונים וראיות העולים ממגוון כלי הערכה, הפקת תובנות מהנתונים והחלטה על דרכי התערבות, בחינת האפקטיביות של תוכנית העבודה ודרכי ההתערבות שאומצו, תכנון כיצד לשלב תהליכי הערכה נוספים בתוכנית העבודה.

מתן משוב מקדם לתלמיד בכתב או בשיחה בשגרת ההוראה יסייע לתלמיד לזהות את החוזקות שלו, להגדיר מטרות אישיות בלמידה ולקחת אחריות על הלמידה שלו.

מבדקים מעצבים

מטרת ההערכה

המבדקים מתמקדים במיפוי השלב בו התלמידים נמצאים בלמידה בתהליך רכישת מיומנויות היסוד בתחומים שפת אם, אנגלית ומתמטיקה. למבדקים זיקה הדוקה לתוכניות הלימודים ולהישגים הנדרשים בהן. הם נועדו לספק מידע מפורט המכוון לאבחן קשיים שעלולים לפגוע בהמשך הלמידה, ולזהות חוזקות בלמידה שיכולות להוות בסיס לתכנון התערבות פרטנית.

שימוש במידע ובנתונים

המבדקים כוללים סדרת משימות להעברה באופן כיתתי או פרטני. המשימות מלוות בדרך כלל ברמות ביצוע לצורך הבחנה בין רמות שונות של ביצועי התלמידים. כך במקום ציון מספרי מתקבל תיאור מילולי עשיר המפרט מה התלמיד יודע ויכול לעשות. רמות הביצוע מאפשרות מתן פשר לביצועי התלמידים לצורך קבלת החלטות בהוראה ותכנון תהליך התערבות.

חלק מהמבדקים הם אדפטיביים, כלומר בעלי מבנה מותאם לרמת התלמידים: בשלב הראשון, כל התלמידים משיבים על משימה אחידה ובהתאם לביצועים שלהם הם מקבלים משימה שניה. מבנה זה של המבדק מאפשר לאבחן בצורה מדויקת יותר מה התלמיד יודע ויכול לעשות, ולמנוע חווית תסכול בקרב תלמידים עקב התמודדות עם משימות שאינן מותאמות להם.

גמישות בהעברה ובבדיקה

המשימות מיועדות להעברה במועדים קבועים בשנה. עבור תלמידים שאותרו כמתקשים ניתן לחזור ולהעביר את המשימה לאחר תוכנית התערבות כדי לזהות התקדמות. 

המבדקים מוגשים למורה כערכות הכוללות מדריך מפורט למורה. המדריך למורה כולל מחוונים המתארים איכויות ביצוע שונות ומלווים בדוגמאות של ביצועי הלומדים ברמות השונות. כמו כן. המדריך למורה כולל המלצות רחבות לגבי השתמעויות להוראה. חלק מהמבדקים מלווים בקובץ אקסל יעודי שמשמש לחישוב הנתונים וארגונם עבור כל תלמיד בנפרד וכן למיפוי של הכיתה כולה.

תובנות מנתוני המבדק מאפשרות את תכנון המשך ההוראה, בניית תכניות התערבות שנותנות מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים שונים, הרכבת קבוצות למידה לפי הקשיים שהתגלו, בחירת חומרי לימוד מתאימים ועוד.

ראמ"ה מפיצה בתחילת כל שנת לימודים ערכות מודפסות של המבדקים לבתי הספר ומסייעת בתהליכי ההטמעה בשילוב עם אגפי החינוך והפיקוח, בפרט בשנים הראשונות של הפעלת המבדקים. מבדקים חדשים מפותחים בפורמט דיגיטלי במערכת ממוחשבת ייעודית להערכה פנימית והם מוטמעים בהדרגה בליווי של ראמ"ה בשילוב אגפי החינוך והפיקוח.

מבחנים

מטרת ההערכה

המבחנים מאפשרים לזהות באיזו מידה תלמידי הכיתה עומדים בדרישות המצופות המוגדרות בתכניות הלימודים בתחומים השונים. הם משקפים את תוכנית הלימודים לא רק בכך שהם כוללים את נושאי הלימוד והמיומנויות, אלא בכך שהם מתמקדים במטרות החשובות בלמידה של תחום הדעת, הן מבחינת ידע והן מבחינת מיומנויות, ועוסקים ברעיונות שהם במרכז הוראת תחום הדעת.

שימוש במידע ובנתונים

מבחן יכול לשמש למטרות הערכה מסכמת והערכה מעצבת. כשהמבחן מכוון למטרות מעצבות, המורה יסתמך על המידע העולה מהמבחן כדי להגיע לתובנות כיצד לסייע לתלמידים להתקדם בלמידה לשלב הבא. למשל, הוא יתמקד באיתור דרכי החשיבה של התלמידים בנושאים מסוימים, או יוכל לשקול האם לחזור על נושא מסוים.  

גמישות בהעברה ובבדיקה

כלים אלה הם נוחים ומהירים להעברה ולבדיקה יחסית לכלי הערכה פנימיים אחרים. ניתן להעביר אותם במהלך כל שנת הלימודים בהתאם לקצב ההוראה ובהתאם למטרות ההערכה .השימוש במבחנים מאפשר גמישות והתאמה להבדלים בתהליכי ההוראה והלמידה בין כל בית ספר ובית ספר. כל בית ספר יכול לבחור איפה הוא נמצא על הרצף שבין העברה סטנדרטית של כל המבחן לכל התלמידים ומתן ציון על פי המחוון הסטנדרטי – לבין העברה גמישה בתוכן המבחן, באופן העברתו ובאופן חישוב הציונים.

הצוות החינוכי בבית הספר מוזמן, בסיוע רכז ההערכה, להתאים את תוכן המבחן, אופן ומשך זמן העברתו ואופן הבדיקה והמשוב לתלמידים לצורכי בית הספר ולמאפייניו.

יחידות הערכה

מטרת ההערכה

ראמ"ה מנגישה באתר את המבחנים כיחידות הערכהקטנות. המשימות עשויות להתאים לתלמידים מדרגות כיתה שונות, בהתאם לרמת השליטה של התלמידים ובהלימה להתקדמות שלהם בלמידה (לדוגמה, יחידת הערכה באנגלית שפותחה במקור לכיתה ה' יכולה להתאים לתלמידים מתקדמים בכיתה ד').

שימוש במידע ובנתונים

יחידות ההערכה הקצרות משתלבות תוך כדי ההוראה, הערכה שמתבצעת בפעימות קטנות במהלך פרק זמן קצר מספקת מידע רב למורה ומלחיצה פחות את התלמידים משימוש במבחן ארוך.

גמישות בהעברה ובבדיקה

כלים אלה הם נוחים ומהירים להעברה ולבדיקה יחסית לכלי הערכה פנימיים אחרים ונוח לשלבם במהלך השיעור. ניתן להעביר אותם במהלך כל שנת הלימודים בהתאם לקצב ההוראה ובהתאם למטרות ההערכה – הנושא הנלמד, המיומנות שרוצים לעסוק בה, התקדמות הלמידה ועוד.

משימות ביצוע

מטרת ההערכה

משימות הביצוע מייצגות היבטים שונים של תוכניות הלימודים במקצועות לימוד שונים ומאפשרות איסוף מידע על מגוון רחב של כישורי למידה מורכבים, כגון, תכנון תהליכים, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות בדרכים שונות ונקיטת עמדה. מרבית המשימות הן רב-שלביות.

גמישות בהעברה ובבדיקה

ארגון הלמידה באמצעות המשימות נעשה בדרכים מגוונות – ביחידים, בזוגות, בקבוצות או שילוב של האפשרויות. העבודה על המשימות היא בדרך כלל מתמשכת לאורך מספר שיעורים כשהתלמידים מסתייעים במשוב מהמורה ומעמיתיהם תוך כדי התהליך עד להגשת התוצר הסופי.

המשימות כוללות מחוונים מפורטים המתארים איכויות ביצוע שונות והם מלווים בדוגמאות של תוצרי הלומדים ברמות השונות. לעיתים קרובות הם כוללים התייחסות גם למיומנויות אישיות ובין אישיות שבאו לידי ביטוי בתהליך העבודה ובתוצר.

משימות הביצוע מוצגות באתר ראמ"ה וניתנות להורדה ולהדפסה. חלק מהמשימות מונגשות גם באתרים של מפמ"ר תחום הדעת.