מאגר המשימות בתרבות ישראל ומורשתו לכיתות ה'-ח' מכיל משימות הערכה המיועדות לשימוש המורים המלמדים את המקצוע. המשימות במאגר מאפשרות להעריך ידע, הבנה, כישורים וערכים על פי המטרות של תכנית הלימודים. המשימות מזמינות לבחון סוגיות אקטואליות מעולמם של התלמידים בזיקה להגות היהודית-ישראלית. משימות אלו פתוחות, מורכבות, לעיתים מתמשכות ומאפשרות פרשנות והתבוננות על בעיות מנקודות מבט שונות. המשימות מאפשרות מרחב בחירה של נושאים ותוצרים, מזמנות עבודת צוות ומעודדות את העמקת ההבנה באמצעות דיון קבוצתי ומהלכים רפלקטיביים. אפשר להשתמש במשימות כפי שהן או לשנות ולהתאים אותן להקשר החינוכי הספציפי. כמו כן המורים יכולים להשתמש בהן כמודל לפיתוח עצמי של משימות נוספות.
לכל משימה מצורף מדריך למורה הכולל מחוון וחומרי עזר. המחוונים כוללים את הקריטריונים לכל משימה אשר נגזרים מיעדי הערכה ולכל קריטריון מפורטות שלוש רמות ביצוע. בדומה לשימוש הנעשה במשימות עצמן, המורים רשאים לערוך שינוים גם במחוונים בהתאם להקשר חינוכי הספציפי.