משימות המאגר הן משימות פתוחות המזמנות עבודה בצוות ליצירת תוצר משותף או אישי. הן משתלבות בהוראה ומתמשכות על פני מספר שיעורים. המשימות מזמינות לבחון סוגיות אקטואליות מעולמם של התלמידים בזיקה להגות היהודית-ישראלית על-פי המטרות של תכנית הלימודים. והן מאפשרות הערכה של למידה מעמיקה כגון, יכולת ניתוח, פרשנות והתבוננות בנושאים מתכנית הלימודים מנקודות מבט שונות, דיון קבוצתי ומהלכים רפלקטיביים.

אפשר להשתמש במשימות כפי שהן או לשנות ולהתאים אותן להקשר החינוכי הספציפי. כמו כן המורים יכולים להשתמש בהן כמודל לפיתוח עצמי של משימות נוספות.

לכל משימה מצורף מדריך למורה הכולל מחוון וחומרי עזר. המחוונים כוללים את הקריטריונים לכל משימה אשר נגזרים מיעדי הערכה ולכל קריטריון מפורטות שלוש רמות ביצוע. בדומה לשימוש הנעשה במשימות עצמן, המורים רשאים לערוך שינוים גם במחוונים בהתאם להקשר חינוכי הספציפי.