לרשותכם מאגר משימות הערכה חדשניות ומקוונות לכיתות ג–ח בתחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית. המשימות נועדו להעריך ידע, מיומנויות וערכים מרכזיים הנלמדים בהתאם לתוכנית הלימודים לכיתות ג–ח.
מאגר המשימות הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ובין הפיקוח על תרבות יהודית-ישראלית במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך.