משימות המאגר הן ברובן משימות פתוחות המזמנות עבודה בצוות ליצירת תוצר משותף או אישי. המשימות משתלבות בהוראה ומתמשכות על פני מספר שיעורים.
המשימות מאפשרות הערכה של למידה מעמיקה כגון, יכולת ניתוח, פרשנות והתבוננות בנושאים מתכנית הלימודים מנקודות מבט שונות, דיון קבוצתי, הערכה עצמית ומהלכים רפלקטיביים.

מאגר המשימות בתושב"ע הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ובין מינהל החינוך הדתי, הפיקוח על הוראת תלמוד ותושב"ע במשרד החינוך.