מבדק עמית מאפשר למפות את היכולות של כל התלמידים במיומנויות של שפה, ולאתר תלמידים המתקשים במיומנויות יסוד בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב. המבדק מבוצע בשני שלבים, השלב הראשון מועבר בתחילת שנת הלימודים, והשלב השני – עד שבועיים לאחר מכן. למבדק מבנה מותאם: בשלב הראשון נבחנים כל התלמידים בחלק א של המבדק. תלמידים שעברו את הסף הנדרש בשלב הראשון, ייבחנו בשלב השני בחלק ב1, ותלמידים שלא עמדו בסף הנדרש, ייבחנו בחלק ב2.