מקבצי השאלות במתמטיקה עוסקות בנושאי הלימוד ובַּמיומנויות המתאימים לתלמידי כיתות ו' והן מונגשים בחלוקה לשלושה נושאי לימוד: שברים ומספרים שלמים, אחוזים וגיאומטריה.

המקבצים כוללים אוסף של שאלות עשירות, המכוונות לפיתוח חשיבה מתמטית והמאפשרות שיח מתמטי. לשיח כזה, המבוסס על הרעיונות המתמטיים הגלומים בשאלות ועל האסטרטגיות השונות לפתרונן, יש תרומה חשובה להבניית הידע של התלמידים.

כמו כן מוצעות באוסף שאלות שבהן התלמידים נדרשים להפעיל רמת חשיבה גבוהה יותר של חיפוש דרך פתרון מתאימה, ללא הנחיה לדרך פתרון מסוימת, במצב שבו יש יותר מדרך אפשרית אחת (חיפוש פתוח). בהרכבת האוסף ניתנה תשומת לב לכך שהשאלות יהיו במגוון רחב של רמות קושי.

ניתן, לפי שיקול הדעת, להשתמש באוסף השאלות הזה או בחלקים ממנו בשיעורי המתמטיקה, במסגרת שיעורי הבית, או כמשימות הערכה.