היחידות נבנו עבור כיתה ח, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ז או ט, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם במקצוע.

היחידות נבנו עבור כיתה ח, אך הן עשויות להתאים גם לתלמידים מכיתות ז או ט, בהתאם לרמת השליטה וההתקדמות שלהם במקצוע.

משימות הערכה נועדו לבדוק שליטה של התלמידים בידע ובמיומנויות הנלמדים. כל משימת הערכה עוסקת בנושא לימוד מצומצם מתוך תוכנית הלימודים. משימות ההערכה מתאימות להעברה בסוף הוראת נושא הלימוד או במשולב עם ההוראה, ביחידות הערכה קטנות (שאלות אחדות) לפי יעדי ההוראה.
משימות ההערכה פותחו בשנת 2013 על ידי הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף מדעים של המזכירות הפדגוגית. המשימות עודכנו ונערכו מחדש בשיתוף ראמ"ה במטרה לקדם תהליכי הערכה לשם למידה שניתן לשלב בהוראה פנים-אל-פנים או בהוראה היברידית.
לכל משימה יש מפה ומחוון שבאמצעותם ניתן להתאים את משימת ההערכה למטרות ההוראה-למידה-הערכה. לאורכם של המפה ושל המחוון שזורות המלצות לתכנון ההערכה וההוראה.