משרד החינוך

הרשות הארצית

למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

מחקר טימס

2019

ממצאים עיקריים

מחקר טימס

2019

ממצאים עיקריים

אודות מחקר טימס

מחקר טימס הוא מחקר בין-לאומי מוביל הנערך על ידי הארגון הבין-לאומי להערכת הישגים בחינוך (ה-IEA). המחקר נערך אחת לארבע שנים ובוחן את רמת השליטה בידע ובמיומנויות של תלמידי כיתות ח' במתמטיקה ובמדעים, וכן אוסף נתוני רקע מהתלמידים, מהמורים המקצועיים וממנהלי בתיהספר על ההקשר של הוראת המקצועות אלו. לראשונה במחזור המחקר הנוכחי מתכונת ההיבחנות הומרה למתכונת ממוחשבת בסביבה דיגיטלית (eTIMSS). המחקר נערך החל משנת 1995 וישראל השתתפה בשישה מחזורי מחקר רצופים של המחקר, החל משנת 1999.

הדוח המלא וחומרים נוספים מפורסמים בדף טימס 2019 באתר ראמ"ה.

תובנות וממצאים עיקריים

המחקר במספרים

מקומנו ביחס לעולם

הישגי התלמידים לאורך שנים

שיעורי המצטיינים והמתקשים

ההישגים לפי מגזר שפה

ההישגים לפי מגדר

עמדות התלמידים

מחקר טימס במספרים

כיתות ח׳

מקומנו ביחס לעולם

השינוי בהישגים בהשוואה
למחזורי המחקר הקודמים

שיעור המצטיינים בישראל
גבוה ביחס למדינות המשתתפות

שיפור משמעותי
בקרב דוברי הערבית

הישגי הבנים בהשוואה
להישגי הבנות

תלמידי ישראל בטוחים
ביכולתם במתמטיקה ובמדעים

מידע נוסף

לעיון בדו״ח במסך מלא, לחצו על האייקון המרובע המופיע בתחתית סרגל הכלים מימין.

לעיון בדו״ח במסך מלא, לחצו על האייקון המרובע המופיע בתחתית סרגל הכלים מימין.

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך