משרד החינוך

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

מחקר טאליס

בגני ילדים 2018 

TALIS Starting Strong Survey

 אודות מחקר טאליס בגני ילדים

מחקר טאליס בגני הילדים הוא סקר בין-לאומי הבוחן את איכות התהליכים המתקיימים במסגרות החינוך לגיל הרך. המחקר מספק הזדמנות ייחודית ללמוד על המאפיינים של כוח העבודה, תהליכי העבודה וסביבת העבודה במסגרות החינוך לגיל הרך. 

המחקר נערך על-ידי ה-OECD וראמ״ה הובילה את ביצועו בישראל. המחקר כלל שאלונים מפורטים שהועברו לחברי הצוות (גננות, סייעות, ואנשי צוות אחרים השותפים לעבודה החינוכית עם הילדים), בגני ילדים ב-8 מדינות. באמצעות השאלונים נאסף מידע מקיף ומשמעותי אודות הפרקטיקות ודרכי העבודה של צוות הגן – האופן שבו צוות הגן תומך בלמידה המוקדמת של הילדים, בהתפתחות שלהם וברווחה שלהם.

המחקר גם ביקש ללמוד על המאפיינים של חברי הצוות בגן הילדים, ועל הסביבה החינוכית בגני הילדים. לחקור את הגורמים שיכולים לתמוך ולקדם את איכות התהליכים המתקיימים בגני הילדים. להשוות בין מאפיינים של הרכב הילדים ואנשי הצוות בגני ילדים ולחקור את הפרקטיקות של אנשי הצוות בתוך מדינות ובין מדינות, בכדי לזהות אסטרטגיות שונות בהן נוקטות מערכות חינוך לגיל הרך.  

רוצה ללמוד עוד על נתוני טאליס בגני הילדים בישראל? לפניך  הדו״ח הישראלי  ובו עיקרי הממצאים מהמחקר. כמו כן תוכלו לעיין  בדו״ח הבינלאומי. 

סיירו בדף זה וגלו כמה ממצאים מעניינים מתוך דוח טאליס בגני הילדים בישראל וקישור לפרקים בדו״ח. 

תובנות וממצאים נבחרים

מה מאפיין את הרכב ילדי הגן וצוות הגן?

הרכב ילדי הגן. מספר הילדים בגן בישראל גבוה יחסית ומספר אנשי הצוות נמוך יחסית, בהשוואה לממוצע במדינות המשתתפות. יחד עם זאת הגנים בישראל פחות הטרוגניים (מבחינת שילוב של ילדים מרקע חברתי-כלכלי שונה, ילדים עם צרכים מיוחדים וילדים ששפת האם שלהם שונה מזו המדוברת בגן), ביחס לממוצע המדינות המשתתפות. 

מאפייני צוות הגן. הוותק הממוצע של חברות הצוות בישראל הוא כ-10 שנים, בדומה לוותק בממוצע המדינות המשתתפות. בישראל, יחסית לממוצע המדינות, יש שיעור גבוה יחסית של חברות צוות גן מבוגרות (שגילן מעל ל-50) ושיעור נמוך יחסית של חברות צוות גן צעירות (שגילן מתחת ל-30). חברות צוות גן מבוגרות יחסית, הן מאפיין שנפוץ יותר בקרב סייעות בגנים ממגזר דוברי העברית. ​

מתוך פרק 4 בדו״ח הישראלי

מהי ההשכלה וההכשרה של צוות הגן?

ההשכלה של צוות הגן. רמת ההשכלה של חברות צוות הגן בישראל, כאשר מסתכלים על הצוות כמכלול, נמוכה מזו שבממוצע המדינות המשתתפות. הגננות בישראל משכילות בהשוואה לממוצע במדינות וכמעט כולן בעלות תואר אקדמי. הסייעות בישראל פחות משכילות בממוצע ורק מיעוטן בעלות תואר אקדמי.

הכשרה לעבודה עם ילדים. שיעור חברות צוות הגן שהוכשרו לעבודה עם ילדים דומה בישראל ובממוצע המדינות המשתתפות. חברות צוות הגן בישראל שהוכשרו לעבודה עם ילדים דיווחו כי הנושאים הנפוצים בהכשרתן היו: תכנים הקשורים להתפתחות הילד, עידוד משחק ועידוד יצירתיות ופתרון בעיות. ישנם נושאי הכשרה שדווחו בשיעורים נמוכים בהרבה מאלו שבממוצע המדינות והם: עבודה עם ילדים ומשפחות, ועבודה עם ילדים מרקע שונה.

מתוך פרק 7 בדו״ח הישראלי

מהו הפיתוח המקצועי בו משתתף צוות הגן?

הפיתוח המקצועי של צוותי הגן. מרבית חברות צוות הגן בישראל השתתפו בפעילות לפיתוח מקצועי בשנה שקדמה להעברת המחקר, אך שיעור זה היה נמוך במקצת בישראל בהשוואה לממוצע המדינות המשתתפות. מידת ההשתתפות של הגננות גבוהה ביותר, אך של הסייעות נמוכה יחסית. הפעילות הנפוצה ביותר בישראל היא השתתפות בהשתלמויות פרונטליות. פעילויות נוספות נפוצות הן ליווי והדרכה של גננות וכן השתתפות של גננות בקהילות מקצועיות.

התכנים השכיחים בפעילויות לפיתוח מקצועי שבהן השתתפו חברות צוות הגן, הן בישראל והן בממוצע המדינות, היו קשורים להתפתחות של ילדים, עידוד משחק וכן עידוד יצירתיות ופתרון בעיות.

סייעות וגננות. השכלתן של הסייעות בישראל פחותה מזו של הגננות ויש להן צורך רב יותר בפיתוח מקצועי. הסייעות מקבלות פחות תמיכה להשתתפות בפיתוח ואכן פחות משתתפות בפיתוח מקצועי.

כמעט כל הגננות, לעומת רק כשני שלישים מן הסייעות השתתפו בפעילויות לפיתוח מקצועי – פער זה הוא הגדול מבין כל המדינות שהשתתפו במחקר.

מתוך פרק 7 בדו״ח הישראלי

מהי מידת הסיפוק ושביעות הרצון מהעבודה?

גורמי לחץ בעבודה של צוותי הגנים. ריבוי הילדים בגן וכן התמודדות עם התנהגות הילדים הם גורמי הלחץ המובילים בישראל, והם גבוהים משמעותית מאשר בממוצע המדינות המשתתפות. הגננות מלינות על היקף עבודה אדמיניסטרטיבית ותיעוד התפתחות הילדים כגורמי לחץ מובילים, בעוד מחסור במשאבים והטלת משימות נוספות (כמו ניקיון) הם גורמי הלחץ מובילים בקרב הצוות המסייע. 

הערכה מההורים, הילדים והחברה. כמעט כל חברות צוות הגן בישראל ובממוצע המדינות המשתתפות מדווחות על הערכה רבה שהן זוכות לה מן ההורים והילדים ומדווחות על פחות הערכה לה הן זוכות מהחברה. 

שביעות הרצון מהשכר. רק שליש מחברות צוות הגן בישראל שבעות רצון משכרן. שביעות הרצון נמוכה יותר בקרב חברות הצוות בגנים ממגזר דוברי העברית ובעיקר נמוכה בקרב סייעות. 

מתוך פרק 8 בדו״ח הישראלי

במה צריך להשקיע בגנים?

חסמים וגורמים מגבילים. תקציבים ומשאבים בלתי מספיקים מגבילים במידה רבה את יעילות עבודתן של הגננות בישראל. כמעט מחצית מהגננות ציינו שהמחסור באנשי צוות ביחס למספר הילדים בגן פוגע ביכולות של הגן לספק סביבה איכותית להתפתחות, לרווחה הרגשית-חברתית וללמידה של הילדים. בקרב דוברי הערבית צוינו חסמים משמעותיים יותר בתשתיות (משחקים ומרחבים פנימיים וחיצוניים) וכן מחסור בחברות צוות מיומנות.

תיעדוף ההשקעה בגני הילדים. בישראל ובמדינות המשתתפות, חברות צוות הגן מייחסות חשיבות רבה בעיקר להשקעה בהקטנת מספר הילדים בגן (בעיקר בצמצום מספר הילדים, ופחות מכך בתגבור צוות הגן), בשיפור תנאי השכר של צוות הגן, בתמיכה בילדים עם צרכים מיוחדים, ובמתן פיתוח מקצועי איכותי לצוות הגן.  הגננות במגזר דוברי הערבית ייחסו חשיבות רבה יותר להשקעה בשיפור מבנים ובעזרים (צעצועים, חומרי לימוד ועוד), שצוינו גם כגורמים המגבילים את עבודתן.

מתוך פרק 9 בדו״ח הישראלי

מהן הפרקטיקות ודרכי העבודה הנהוגות בגן?

חברות צוות הגן בישראל דיווחו על כך ששימוש בפרקטיקות השונות מאפיינות את צוות הגן בשכיחות גבוהה יותר מאשר עמיתותיהן בממוצע המדינות המשתתפות, בכל אחד מהממדים שנבדקו- קידום התפתחות שפה, אוריינות שפתית ומתמטית, קידום היבטים רגשיים-חברתיים, וקידום הקשר עם ההורים. 

קידום התפתחות שפה ואוריינות שפתית ומתמטית. בישראל, צוות הגן נוהג בשכיחות גבוהה לעודד ילדים לשוחח זה עם זה, לבצע משחק או דקלום עם הילדים, ולעודד ילדים להשתמש במספרים או לספור. בישראל מדווחים פחות על שימוש בפרקטיקות האלו לצורך קידום התפתחות השפה: חזרה על דברי הילדים כלשונם או במילים אחרות, ועיון בספרים יחד עם הילדים.

קידום היבטים רגשיים-חברתיים. חברות צוות הגן בישראל מדווחות כי הן נוהגות לעודד את הילדים לעזור זה לזה, נוהגות לעודד שיתוף פעולה בין הילדים וכן דואגות לציין לשבח ילדים שמנחמים זה את זה.

מתוך פרק 5 בדו״ח הישראלי

קידום מיומנויות המאה ה-21. בישראל, וכן בממוצע המדינות המשתתפות, חברות צוות הגן מייחסות חשיבות רבה לפיתוח מיומנויות המאה ה-21 בקרב ילדי הגן, ובפרט ליכולת לשתף פעולה עם אחרים, לחשיבה יצירתית, וליכולת לשאול שאלות ולחקור מתוך סקרנות אישית. לצד זאת בולט הפער בין ישראל וממוצע המדינות המשתתפות במידת החשיבות אותה מייחסות חברות הצוות לקידום מיומנות התקשוב. חברות צוות הגן בישראל מיחסות לה חשיבות רבה יותר. 

מתוך פרק 6 בדו״ח הישראלי

מידע נוסף

מידע נוסף אודות ממצאי מחקר טאליס בגני ילדים תוכלו לקרוא בדוח המחקר המקיף בעברית וכן בדף טאליס באתר.

לצפיה בדו״ח במסך מלא, לחצו על האייקון המרובע המופיע בתחתית הדוח מימין.

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp