קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

אומדן גודל תנועות הנוער 2015-2014

תנועות הנוער היוו נדבך משמעותי בהקמת המדינה, ומאז הן מוסיפות לתרום לחברה בכלל ולבני הנוער בפרט בנושאים רבים ומגוונים, ובראש ובראשונה חיזוק אהבת הארץ, הגשמה, עידוד דו-קיום, סובלנות, צמצום פערים חברתיים, טיפוח מנהיגות, דמוקרטיה, אחריות ומעורבות חברתית.

אומדן הגודל היחסי של תנועות הנוער התקיים במהלך השנים 2015-2014 באמצעות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). מטרות האומדן הן: א. בחינת העמידה של תנועות הנוער בתנאי הסף המופיעים במבחני התמיכה ב. מדידת גודלן היחסי של תנועות הנוער לצורך תקצוב ג. מתן משוב למטה משרד החינוך ולתנועות על פעילויות, עמדות, הכשרה, ערכים וכיו"ב, במטרה לשפר את פעילותן.

לעיון בדוח