קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת התכנית לקידום התפיסה המערכתית לחינוך ערכי – תשע"ה

התכנית לקידום תפיסה מערכתית לחינוך ערכי היא תכנית לשילוב ערכים באורח החיים הבית ספרי באמצעות דרכי הוראה, למידה חברתית ודרכי הערכה ומדידה. מטרת-העל של התכנית, לפי מובילי התכנית, היא לפתח אצל התלמידים זהות לאור ערכי המורשת היהודית, הציונית, הישראלית וההומניסטית.

התכנית החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ב ובשנה"ל תשע"ה פעלה התכנית בקרוב ל-190 בתי ספר (כמחציתם בתי ספר יסודיים) בכל המחוזות. בשנת הלימודים תשע"ד הוערכה התכנית לראשונה בהערכת חלוץ איכותנית שעיקרה "למידה מהצלחות". בשנת הלימודים תשע"ה הוחלט לבצע הערכת עומק של התכנית כדי לבחון תהליכי יישום והפעלה של התכנית מחד גיסא, והשפעות מסתמנות שלה, מאידך גיסא. ההערכה התבצעה בשילוב כלים איכותניים (ראיונות ותצפיות) וכלים כמותיים (שאלונים טלפוניים).

לעיון בדוח