קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תכנית ציל"ה בבתי הספר ובגנים – תשע"ו

תכנית ציל"ה (צהרי יום להעשרה והזנה) החלה לפעול בבתי הספר ובגנים בשנת הלימודים תשע"ג כמסגרת העשרה לאחר סיום הלימודים. המטרה המרכזית של תכנית ציל"ה, כפי שהוגדרה על ידי קובעי המדיניות, היא: "צמצום פערים חינוכיים בין תלמידים שונים בגילאי 8-3 כמנוף למוביליות חברתית, תוך מתן מענה איכותי ומקיף לצורכי תלמידים שונים בתחום הלימודי, החברתי, הרגשי ובתחום ההזנה".

מערך ההערכה מתפרס על ארבע שנים (תשע"ג-תשע"ו). בשלב הראשון (תשע"ג) בוצעה הערכה איכותנית רק בבתי הספר. בשלב השני (תשע"ד-תשע"ו) התבצעה הערכה גם בגנים וגם בבתי ספר הן בשיטות כמותיות והן בראיונות עומק איכותניים.