קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

מעבר בתי ספר יסודיים לניהול עצמי: תפיסות ועמדות כלפי התכנית

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך (תשע"ה), המעבר לניהול עצמי של בתי ספר משמעותו הנהגת מדיניות ניהולית-חינוכית שבמסגרתה מועברים לבתי הספר ממשרד החינוך ומהרשויות המקומיות סמכויות, משאבים ואחריות. למנהל בית הספר ולצוותו ניתן מרחב של סמכות וגמישות בהיבטים פדגוגיים, ארגוניים וכלכליים לשם מימוש יעדיו וצרכיו של בית הספר, ומוקד קבלת ההחלטות מועבר לבית הספר. המעבר לניהול עצמי משתלב במהלך המערכתי שמשרד החינוך מוביל לקידום למידה משמעותית של תלמידים בכל מערכת החינוך, בד בבד עם עמידה בהישגים הנדרשים במאה ה-21.

ראמ"ה ליוותה את המעבר לניהול עצמי בקרב בתי ספר ורשויות שהצטרפו בתשע"ב (במהלך הפיילוט) בהערכה מעצבת לאורך שלוש שנות היישום וההטמעה של הניהול העצמי. מטרת ההערכה הייתה לבחון ולהעריך את היישום וההטמעה ברשויות מקומיות במחוזות תל אביב וחיפה, אשר לקחו חלק בפיילוט המעבר לניהול עצמי. המחקר כלל שיטות מחקר איכותניות וכמותיות ודן באופן מעמיק בתפיסות ובעמדות לגבי יישום הניהול העצמי בבתי הספר היסודיים, תוך התייחסות לבעלי תפקידים רבים, ביניהם גם בעלי תפקידים ברשויות, מפקחים, גורמי מטה ובעלי תפקידים במִנהלת הניהול העצמי. בתשע"ג ותשע"ד הורחב המהלך לכלל הארץ וכלל רשויות ובתי"ס מששה מחוזות.

לעיון בדוח