קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת רפורמת סייעת שנייה בגני הילדים – תשע"ז

רפורמת 'סייעת שנייה' מהווה הזדמנות לשינוי בכל מערך העבודה בגני הילדים לצורך יישום סביבות למידה מתקדמות, המאפשרות התאמת מערכת גני הילדים ואיכות העבודה בהם למציאות של המאה ה-21. מרכיבי הרפורמה כוללים: חלוקת גני ילדים לאשכולות גנים ומינוי גננת מובילה ; תוספת סייעת שנייה uהעשרת הסביבה החינוכית – לרווחת הילדים וקידומם. הרפורמה החלה לפעול בשנת תשע"ו בפריסה ארצית בכל גני הילדים בגילאי 4-3 בפיקוח הממלכתי.

הסוגיות העיקריות במחקרי ההערכה נגעו להשפעות ולהשלכות הנתפסות של כל אחד ממרכיבי הרפורמה – חלוקת גני ילדים לאשכולות גנים והוספת גננות מובילות, הוספת סייעת שנייה בגני הילדים, והקצאת תקציב העשרה לגני הילדים. בתוך כך נבחנו סוגיות מרכזיות הנוגעות לכלל המעגלים והגורמים המעורבים בחיי הגן, ובכללם רווחתם של הילדים, העשייה החינוכית בגנים ותפקודן ותפיסותיהן של הגננות, הסייעות, הגננות המובילות, והמפקחות ביחס לרפורמה כולה.

לעיון בדוח