קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

שביעות רצון של מנהלים ומורים מבית הספר

המחקרים המוצגים בדוח בוחנים את הגורמים החיצוניים והפנימיים העשויים להשפיע על עמדות חיוביות של מנהל בית הספר כלפי עבודתו וכן של המורים המלמדים בו. בבסיס המחקרים מונחת ההנחה כי כאשר מנהל בית הספר והמורים שבעי רצון מתפקידם הדבר עשוי להשפיע לטובה לא רק על התנהלות בית הספר כלפי פנים, קרי על הישגי התלמידים ורווחתם, אלא גם על הקהילה הסובבת אותו ובראשם הורי התלמידים.

הממצאים מראים כי הקשר עם הורי התלמידים הינו גורם משמעותי בניבוי שביעות הרצון הן של המנהלים והן של המורים. בנוסף, התוצאות מראות כי מידת שביעות הרצון של מנהל בית הספר קשורה גם לאופי הקשר (שותפות או התערבות) שבין ההורים לבית הספר.

לעיון בדוח