קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת התכנית 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית' – תשע"ז

ההתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" החלה לפעול בבתי הספר העל- יסודיים בשנת תשע"ה, והיא מיושמת בקרב תלמידי כיתות י'-י"ב. תכנית מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית. הגוף האחראי במשרד החינוך על התכנית הוא מינהל חברה ונוער, ושותפים לו המזכירות הפדגוגית והמנהל הפדגוגי.

מחקר הערכה זה הינו מחקר מעצב, שהוחל בו במקביל להתחלת התכנית. זאת במטרה לאפשר למידה על התכנית ועריכת שינויים בה עוד בראשיתה, על מנת להגביר את האפקטיביות של יישומה והטמעתה. מחקר ההערכה בחן את מידת יישומה והטמעתה של התכנית בבתי הספר השונים בארץ, את העמדות והתחושות כלפי התכנית מצד הגורמים המפעילים אותה בבתי הספר ואת העמדות והתחושות של תלמידי כיתות י' כלפיה.

לעיון בדוח