קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

שותפות הורים בעשייה הבית-ספרית בראי מנהלים, מורים והורים: תשע"ה-תשע"ו

הדוח מתמקד במערכת היחסים שבין בית הספר (מנהלים ומורים) לבין ההורים, שהנם אחד הגורמים המרכזיים בקהילה הסובבת את בית הספר. קשרים הדדיים טובים בין בית הספר לקהילתו הם תנאי למימוש החזון והמטרות שלו, והם תורמים גם לביסוס חוסנה החברתי של הקהילה.

דוח זה עוסק ביחסים בין בית הספר לבין הורי התלמידים, בעלי העניין העיקריים במתרחש בו מתוך הקהילה הסובבת אותו. הדוח בוחן את אופי הקשר שבין מנהל בית הספר והמורים לבין הורי התלמידים בשנת תשע"ו, ובמידת האפשר גם לאורך השנים (תשע"ה – תשע"ו), ומתמקד בשלושה נושאים מרכזיים: הראשון, מידת השותפות של ההורים בבית הספר מנקודת מבטם של המנהלים, המורים וההורים. הנושא השני מתמקד באופי המעורבות של ההורים בבית הספר, ובכלל זה היבטים שעלולים להפריע לצוות החינוכי. הנושא השלישי בוחן את מידת ההשפעה של אופי הקשר בין בית הספר לבין ההורים, על-ידי שלושה מודלים סטטיסטיים המבוססים על נתוני מיצ"ב אקלים תשע"ו וסקר הורים תשע"ו.

לעיון בדוח