קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תכנית 'נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל' – תשע"ו

התכנית 'נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל' היא תכנית להכנת תלמידי שכבות י"א ו-י"ב לשירות הצבאי. תכנית זו מתבצעת בהובלת מינהל חברה ונוער והיא חלק ממערך ההכנה לצה"ל בבית הספר וברשות. המטרה הראשונית של התכנית, על פי מוביליה, היא לטפח את תחושת ההזדהות וההשתייכות של בני הנוער לעם, לארץ ולמדינת ישראל. בנוסף, התכנית שואפת להגביר את תחושת האחריות של בני הנוער, למימוש זכותם וחובתם האזרחית, לשמור על בטחון המדינה.

התכנית מתמקדת בהקניית ידע ומיומנויות נדרשות לקראת השירות בצה"ל. בשנת הלימודים תשע"ו התכנית פעלה ב-393 בתי ספר, רוב בתי הספר משתייכים לפיקוח הממלכתי, במגזר דובר עברית ובמגזר הדרוזי. בשנת תשע"ו התמקדה הערכת התכנית בנושאים הבאים: 1. מהי מתכונת ההפעלה של התכנית בבתי הספר, על מרכיביה השונים (שעות חינוך, סיורים, הרצאות מגורמי חוץ וכו' ; 2. התרומה הנתפסת של התכנית; ו- 3. עמדות הגורמים השונים – תלמידים, מחנכים, רכזים ומנהלים – כלפי התכנית. מחקר ההערכה שילב מתודולוגיה כמותית ואיכותנית.

לעיון בדוח