קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת התכנית 'מורים מובילים מהלך השקפה' – תשע"ז

מורים מובילים מהלך השקפה' הוא מיזם שפותח על ידי משרד החינוך בשיתוף עם קרן יד הנדיב והוא החל לפעול במערכת החינוך בשנת הלימודים תשע"ו. מהות המהלך היא פיתוח שדרה של מורים מובילים אשר תנחה תהליכי פיתוח מקצועי מתמשכים של מורים עמיתים בבתי הספר.

ראמ"ה ליוותה את המהלך במחקר הערכה תוך שילוב של איסוף מידע איכותני ב- 15 בתי"ס ואיסוף מידע כמותי אשר כלל ראיונות עם מורים מובילים ועם המורים המשתתפים בצוותי הפיתוח המקצועי. בין הסוגיות אותן בחן מחקר ההערכה: אופן היישום של המהלך בבתי הספר; תהליכי ההכשרה, הליווי והתמיכה במורים המובילים; עמדות המורים המובילים וחברי הצוותים כלפי המהלך; תרומה נתפשת של המהלך להיבטים של אקלים חברתי ופדגוגי וההישגים הלימודיים בבתי הספר.

לעיון בדוח