קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת תכנית חוג לכל ילד – תשע"ט

תוכנית "חוג לכל ילד" החלה לפעול באוקטובר 2017 והציעה לכל תלמיד בכיתה ד'-ה' (כולל תלמידי החינוך המיוחד) המתגורר במחוז הצפון, להשתתף במהלך שנת הלימודים בחוג אחד לבחירתו לאחר שעות הלימודים, מתוך מבחר קיים. התוכנית שמה לה למטרה להעצים את התלמידים המשתתפים בחוגים, וכן לגרום לשינוי התנהגותי בקרב התלמידים ומשפחתם בכל הקשור לתרבות פנאי והשתתפות בחוגים, בעיקר בקרב האוכלוסייה החלשה במחוז, ובכך לצמצם את הפערים בנושא.

ראמ"ה נתבקשה ללוות את התוכנית במחקר דו-שנתי של הערכה מעצבת (תשע"ח ותשע"ט). ההערכה נועדה לספק למשרד החינוך ולמובילי התוכנית מידע לגבי מידת השגת המטרות הנתפסות של התוכנית, אופן יישומה, ומידת שביעות הרצון של התלמידים, ההורים והמדריכים ממרכיביה השונים. ההערכה כללה היבט איכותני וכמותי. ההערכה האיכותנית כללה ראיונות עם מדריכי החוגים, הרכזים הבית ספריים, הרכזים הקהילתיים ורכזי האשכולות וקבוצות מיקוד עם תלמידים. ההערכה הכמותית נערכה בקרב שלוש קבוצות של תלמידים והורים: אלה שהשתתפו בחוג במסגרת התוכנית, אלה שלא השתתפו בחוג שבתוכנית ומדגם ארצי מייצג ("שאר הארץ", ללא אוכלוסיית הצפון), וכן בקרב מדריכי החוגים.

לעיון בדוח