קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

הערכת התכנית 'ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית' – תשע"ו

התכנית "ייעוץ והכוון קדם אקדמאית לתלמידי תיכון בחברה הערבית" נועדה להרחיב את נגישות ההשכלה הגבוהה לתלמידים בני החברה הערבית, תוך הגברת מודעותם לחשיבות לרכישת ההשכלה הגבוהה, הקניית כלים לבחירה מושכלת של מקצוע הלימודים, חשיפה למקצועות שונים הקיימים בשוק העבודה וחשיפה לחוגים הקיימים במוסדות האקדמיים. התכנית הינה מיזם משותף של המועצה להשכלה גבוהה, משרד החינוך והרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית במשרד לשוויון חברתי.

הפעלת התכנית "ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית" לשנה"ל תשע"ו מלווה על ידי ראמ"ה במחקר הערכה מעצבת. סוגיות ההערכה שנבחנו במסגרת המחקר הנוכחי כללו היערכות לקראת התכנית, יישום התכנית והפעלתה, שביעות רצון הגורמים השונים מהתכנית ועמדות כלליות כלפי התכנית. מחקר הערכה זה מתבסס על מתודולוגיה משולבת כמותית ואיכותנית (Mix Methodology). המחקר כלל את כל בתי הספר בתכנית ואת כל המעורבים בתכנית, קרי נציגי התכניות (קו משווה, החברה למתנ"סים, עתיד), מנהלי בתי ספר, יועצות בתי הספר והתלמידים בשתי שכבות הגיל (כיתות י"א וכיתות י"ב).

לעיון בדוח