קטלוג הפרסומים של ראמ״ה

אקלים וסביבה פדגוגית תש"ף – סקר ארצי

נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית נאספים במסגרת סקרי המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) המועברים מידי שנה בשנה, ומטרתם לספק למנהל ולצוותים הפדגוגיים מידע על תפקוד בית הספר במגוון של רחב של נושאים. הנתונים משקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים של הלמידה ובודקים ארבעה היבטים עיקריים: שביעות רצון ויחסים בין באי בית הספר; אלימות, מוגנות והתנהגויות סיכון; דרכי הוראה-למידה-הערכה וחינוך חברתי-ערכי בבית הספר.

הסקר מבוסס על שאלונים שהועברו לתלמידים במהלך החודשים ינואר-מרץ 2020. הדוח הארצי השנתי מציג את תמונת המצב הכללית כפי שהתלמידים תופסים אותה בהתייחס לשנת תש"ף ולאורך עשור. הנתונים מוצגים בחלוקה לפי שלב חינוך (יסודי, חט"ב וחט"ע) ולפי מגזר שפה (בתי ספר דוברי עברית ודוברי ערבית). כמו כן, הדוח הארצי מלווה בנספחים המפורסמים בנפרד באתר ראמ"ה, המציגים את הנתונים בפילוחים לפי מגזר שפה, פיקוח, מגזר ערבי, מדד חברתי כלכלי ומגדר. הנתונים משקפים את תמונת המצב בבתי הספר טרום מגפת הקורונה ואת העשייה הבית ספרית בשגרה.

לעיון בדוח