הערכה פנימית

עקרונות ושאלות לקידום תהליכי הערכה פנימיים מעצבים

שאלות אלו ואחרות מעסיקות רבים בהקשר של הערכה פנימית בבית הספר, ומהוות הזדמנות לחזור לשאלות העומדות בבסיס ההערכה של תלמידים: מהי מטרת ההערכה? מה להעריך? מתי להעריך? כיצד להעריך? 

לפניכם המלצה למספר עקרונות מרכזיים בקידום תרבות הערכה בית ספרית המקדמת הוראה ולמידה.

עקרונות והמלצות

להלן חמישה עקרונות הכוללים המלצות שיוכלו לסייע בחשיבה מחודשת והתאמה של תהליכי ההערכה הפנימית המעצבת. עקרונות אלו ניתנים ליישום בהערכה פנימית תוך שימוש במגוון כלי הערכה הנהוגים בבתי הספר לצד כלי ההערכה שפותחו בראמ"ה. 

האם תכניות העבודה הבית ספריות כוללות תכנון המשלב בין תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה?

תכננו מראש את תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה והגדירו היטב את המטרות והיעדים של כל אחד מהם.

האם תהליכי ההערכה מתבצעים באופן שוטף ותדיר בכל תחומי הלימוד?

בנו תכנית הערכה המתבצעת בצורה מעגלית, כחלק מתהליך ההוראה, ומשולבת בה באופן שוטף ותדיר. 

האם ההחלטות על תהליכי ההוראה מתבססות על נתוני ההערכה?

התבססו על נתונים – נתחו ופרשו את תוצאות ההערכה בכדי לתכנן את המשך ההוראה והלמידה.

האם אתם משתפים את הלומדים במטרות ההוראה, הלמידה וההערכה?

שתפו את התלמידים במטרות ההוראה, הלמידה וההערכה לחיזוק מעורבותם בלמידה.

האם אתם משתפים את הלומדים בתהליכי ההערכה?

שתפו את התלמידים בתהליך ההערכה. חשוב שהתלמידים יתנסו בהערכה של עצמם ושל עמיתיהם במטרה לפתח הכוונה עצמית בלמידה.

האם בתהליך ההערכה קיים דיאלוג קבוע עם הלומדים על תוצריהם ותחושותיהם בלמידה?

קיימו דיאלוג קבוע וסדור עם כל תלמיד אודות היבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים.


ראו גם שותפות לומדים בתהליך ההערכה (בעברית ובערבית) באתר פרקטיקות להוראה איכותית.

האם התקיים דיון בישיבת הצוות לבחינת ההתאמה בין כלי ההערכה בהם תעשו שימוש למאפייני ההוראה והלמידה?

בתכנון ההוראה והלמידה, התאימו בין אופן ההוראה והלמידה לתהליך ההערכה (למשל, תהליך הערכה שיתופי יתאים להוראה ולמידה שיתופית). 

האם כלי ההערכה בהם אתם עושים שימוש מאפשרים לקבל תמונה פרטנית וכיתתית על התקדמות הלמידה לאורך השנה? לאורך מספר שנים?

עשו שימוש גם בכלי הערכה ארוכי טווח המלווים תהליכי למידה לאורך זמן וגם בכלי הערכה ממוקדים העוסקים בהערכה בנקודת זמן נתונה.

האם כלי ההערכה המשמשים אתכם מספקים לכם נתונים על מגוון תחומי ידע, מגוון מיומנויות וכישורים?

עשו שימוש במגוון כלי הערכה להערכת ידע ומיומנויות קוגניטיביות, העריכו מיומנויות וכישורים מגוונים (כגון, מיומנויות רגשיות וחברתיות – SEL, מיומנויות לניהול הלמידה ועוד).

האם בתהליכי ההערכה ניתן מקום להערכה מנקודות מבט נוספות לזו של המורה? 

שלבו מגוון נקודות מבט בהערכת התלמידים – הערכה של הלומד את עצמו, הערכת עמיתים, משוב מהורים או כל גורם רלוונטי אחר. 

האם קיים תכנון לביצוע תהליכי ההערכה בנקודות זמן שונות לאורך השנה? 

אספו ותעדו מידע בנקודות זמן שונות במהלך הלמידה. 

האם מתקיים שיח עם הלומדים על תחושותיהם בעקבות תהליכי ההערכה?

שוחחו עם תלמידי הכיתה על סוגיות כיתתיות שעלו כתוצאה מהליך ההערכה. אפשרו לקולות השונים בכיתה להישמע.

האם קיים תכנון של תהליכי ההערכה, כולל מועדים, למתן משוב מקדם למידה ללומדים?

ספקו את המשוב בסמוך ללמידה ואפשרו לתלמידים להגיב למשוב ולקדם את למידתם בעקבותיו. 

האם יש עקרונות והנחיות בית ספריות למאפייני המשוב הניתן ללומדים?  

ספקו לתלמידים משוב אישי, מותאם ובגובה העיניים המבהיר להם היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה, במה הם מצליחים ומה עליהם לעשות כדי להתקדם. המשוב יכול לעסוק בתוצרי הלמידה או בהיבטים לימודיים, רגשיים וחברתיים. 

האם בצוות המורים מתקיימת למידת עמיתים לשיפור מיומנויות מתן המשוב? 

קיימו מפגשי למידת עמיתים לשיפור מיומנויות מתן משוב מקדם למידה.


ראו גם משוב מקדם למידה (בעברית ובערבית) באתר פרקטיקות הוראה איכותיות.

מציאות משתנה, מענים משתנים

בימים אלו של מציאות המשתנה כמעט מדי יום, נמשיך לעדכן בהמלצות שנאסוף מהשדה החינוכי ומהספרות המחקרית בנושא זה. אתם מוזמנים לכתוב לנו מתוך ההתנסויות והידע שלכם ללמידה הדדית של כולנו.