800px-Emblem_of_Israel.svg

משרד החינוך

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

הערכה פנימית

בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים

עקרונות והמלצות

שאלות אלו ואחרות מעסיקות רבים בהקשר של הערכה פנימית בבית הספר, ומהוות הזדמנות לחזור לשאלות העומדות בבסיס ההערכה של תלמידים: מהי מטרת ההערכה? מה להעריך? מתי להעריך? כיצד להעריך?

קיימת הסכמה כי מטרות ההוראה והלמידה הינן קידום הידע והמיומנויות של התלמידים וטיפוח מעורבות התלמידים בלמידה כלומדים עצמאיים שיש להם אחריות על הלמידה של עצמם, וכי תהליכי ההערכה נועדו לשקף מטרות אלה ולתמוך בהן. 

עקרונות והמלצות לתהליכי הערכה פנימית מעצבת

להלן חמישה עקרונות הכוללים המלצות שיוכלו לסייע בחשיבה מחודשת והתאמה של תהליכי ההערכה הפנימית המעצבת. עקרונות אלו ניתנים ליישום בהערכה פנימית תוך שימוש במגוון כלי הערכה הנהוגים בבתי הספר לצד כלי ההערכה שפותחו בראמ"ה. 

 • תכננו מראש ובאופן משולב את ההוראה, הלמידה וההערכה והגדירו היטב את המטרות והיעדים של כל אחת מהן.
 • העריכו תוך כדי הלמידה בצמוד להוראה ובאופן שוטף ותדיר.
 • התבססו על נתונים באופן שוטף – נתחו ופרשו את תוצאות ההערכה בכדי לתכנן את המשך ההוראה והלמידה.
 • שתפו את התלמידים במטרות ההוראה, הלמידה וההערכה.
 • שתפו את התלמידים בתהליך ההערכה. חשוב שהתלמידים יעריכו את עצמם ו/או את עמיתיהם במטרה לפתח הכוונה עצמית בלמידה.
 • קיימו דיאלוג קבוע וסדור עם כל תלמיד אודות היבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים כדי למפות את נקודות החוזק והנקודות לשיפור, במטרה לסייע לכל תלמיד בהתאם לצרכיו.

 

ראו גם שותפות לומדים בתהליך ההערכה באתר פרקטיקות להוראה איכותית.

 • בחרו כלי הערכה התואמים את אופן ההוראה וצורכי התלמידים מתוך מגוון כלי ההערכה, כגון: עבודות חקר, משימות ביצוע, תלקיט ועוד. 
 • בנוסף להערכת ידע, העריכו כישורים ומיומנויות כגון: חשיבה ברמה גבוהה, מיומנויות רגשיות וחברתיות (SEL), מיומנויות לניהול הלמידה (עבודת צוות, השתתפות בשיעור, למידה עצמית ועוד).
 • עשו שימוש גם בכלי הערכה המלווים תהליכי למידה ארוכים וגם בכלי הערכה קצרים ופשוטים שיאפשרו לשלב את ההערכה בלמידה.
 • שלבו מגוון נקודות מבט בהערכת התלמידים – הערכה של הלומד את עצמו, הערכת עמיתים, משוב מהורים או כל גורם רלוונטי אחר.
 • אספו ותעדו מידע בנקודות זמן שונות במהלך הלמידה.
 • שוחחו עם תלמידי הכיתה על סוגיות כיתתיות שעלו כתוצאה מהליך ההערכה. אפשרו לקולות השונים בכיתה להישמע.
 • ספקו לתלמידים משוב אישי, מותאם ובגובה העיניים המבהיר להם היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה, במה הם מצליחים ומה עליהם לעשות כדי להתקדם.
 • ספקו לתלמידים משוב בכתב ובעל-פה על תוצרי הלמידה שלהם או על היבטים רגשיים וחברתיים בלמידתם והתאימו את המשוב למאפייני התלמידים.
 • ספקו את המשוב בפרק זמן סביר ובסמוך ללמידה.
 • אפשרו לתלמידים להגיב למשוב ולקדם את למידתם בעקבותיו.

 

ראו גם משוב מקדם למידה באתר פרקטיקות הוראה איכותיות.

מציאות משתנה, מענים משתנים

בימים אלו של מציאות המשתנה כמעט מדי יום, נמשיך לעדכן בהמלצות שנאסוף מהשדה החינוכי ומהספרות המחקרית בנושא זה. אתם מוזמנים לכתוב לנו מתוך ההתנסויות והידע שלכם ללמידה הדדית של כולנו.

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp