800px-Emblem_of_Israel.svg

משרד החינוך

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

תקופת הקורונה עם הפנים קדימה:

הערכה פנימית בתקופה זו של שנת הלימודים

מערכת החינוך נמצאת בעיצומה של שנת לימודים המתנהלת בצל מגפת הקורונה. בשלב הנוכחי, בו נותרו מספר חודשים עד לסיום שנת הלימודים, אנו רואים חשיבות רבה בהתמקדות בתהליכי הערכה פנימית מעצבת שיאפשרו לכם, המורים, תכנון מיטבי של ההוראה והלמידה, איתור תלמידים מתקשים ותכנון התערבויות מתאימות.

לרשותכם מגוון כלים להערכה פנימית מעצבת לצורך מיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים בחודשים שנותרו עד לסיום השנה:

דוברי עברית

ממלכתי וממ״ד

דוברי עברית

חינוך חרדי

דוברי ערבית

 

כיצד הערכה תסייע עכשיו?

עקב ההפרה בשגרת הלימודים, נוצרו והתרחבו הפערים בין התלמידים בכיתה. בכדי לסייע לכם, המורים, למפות את הידע והמיומנויות של התלמידים ולעמוד על פערים בין הרצוי למצוי, ראמ"ה בשיתוף המפקחים המקצועיים על תחומי הדעת במזכירות הפדגוגית, בנתה וקיבצה ממקורות נוספים יחידות הערכה קטנות המתמקדות בנושאים ובמיומנויות.

שימוש ביחידות ההערכה ובמבדקים יאפשר לכם לייצר מענים אישיים, קבוצתיים או כיתתיים התואמים את התקדמותם של התלמידים. מומלץ כי השימוש ביחידות ההערכה יעשה כחלק ממהלך השיעור, בליווי הסבר לתלמידים אודות מטרת ההערכה.

ניתוח תשובות התלמידים יאפשר לכם לדייק את תכנון ההוראה שתתבצע בהמשך. על מנת לעודד תלמידים להתקדם ולשפר את למידתם, חשוב להתמקד במתן משוב אישי ומפורט "בגובה העיניים", המבהיר לתלמידים היכן הם נמצאים ביחס ליעדי הלמידה, במה הם מצליחים ומה עליהם לעשות כדי להתקדם. מומלץ להימנע ממתן ציון מספרי ואף לשקול לאפשר לתלמידים לתקן את תשובותיהם ולהגישן מחדש.

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

דוברי עברית - ממלכתי וממ״ד

יסודי

לרשותכם חומרי הערכה שונים שיכולים לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

כיתה א – מוצע להמשיך בהעברת מבדק הקריאה והכתיבה בעברית לכיתה א'. המבדקים נשלחו לבתי הספר בתחילת השנה. בנוסף, משימות 4-1 (ובקרוב גם משימות 5-8)  הונגשו באופן דיגיטלי והופצו למורות באמצעות מדריכות שפה. לקבלת קישור למשימות במחשב אפשר לפנות לראמ"ה בדואל: rama@education.gov.il

כיתה ב – מוצע להמשיך בהעברת המבדק בעברית לכיתה ב'. המבדקים נשלחו לבתי הספר בתחילת השנה. בנוסף מומלץ להשתמש במבדק בכתיבה לכיתה ב' באופן רציף.

כיתה ג – עבור כלל התלמידים, מבדק הכתיבה של כיתה ב עשוי להתאים. בנוסף, עבור חלק מהתלמידים שימוש במבדק ראשית קריאה של כיתה ב עשוי להתאים גם כן.

כיתות ד-ו – לרשותכם יחידות הערכה בהבנת הנקרא הכוללות טקסטים מלווים בשאלות ובהבעה בכתב.

כלים נוספים להערכה משולבת בלמידה תוכלו למצוא באתר המפמ"ר.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות המיועדות לתלמידים בכיתות ג-ו. היחידות מחולקות לשני מקבצים בהתאם לתוכנית הלימודים תשפ"א.

המקבץ הראשון נבנה כך שיתאים לבדיקת הידע והמיומנויות של התלמידים בסיום השליש הראשון של השנה, והמקבץ השני נבנה כך שיתאים לסיום השליש השני של השנה.

ייתכן כי תמצאו את המקבצים מתאימים לתלמידים שונים במועדים שונים, בהתאם להתקדמות הלמידה שלהם ושל הכיתה.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידים בכיתות ד-ו, לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה מתמקדות: 

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידים בכיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה נחלקות לשני סוגים: מקבצי שאלות המאורגנים לפי נושאי לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים, ומשימות הערכה המתאימות להעברה בסוף הוראת נושא לימוד, או במהלך ההוראה.

יחידות נוספות יתפרסמו בשבועות הקרובים.

לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מט"ר של מרכז המורים הארצי למדע.

לקבלת סיסמא יש ליצור קשר עם מרכז המורים.

חט״ב

לרשותכם חומרי הערכה שונים שיכולים לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה מתמקדות בהבנת הנקרא, ובהבעה בכתב.

בנוסף, בשבועות הקרובים צפויים להתפרסם גם מקבצי הערכה הכוללים מגוון טקסטים הממוקדים סביב מיומנות (כגון הבנת רעיון מרכזי, הבנת טענה מרכזית, הבנת גורמים לתופעה והשלכותיה, עריכת השוואה, מיזוג מידע ועוד).

בנוסף, עבור תלמידי כיתה ז בבתי ספר שבתכנית אל"ה, מוצע להשלים את השימוש במבדק עמי"ת שנשלח לבתי הספר בתחילת השנה וזמין גם להעברה ממוחשבת במודל.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה מתמקדות בהבנת הנקרא, בהבנת הנשמע, ובהבעה בכתב.  

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה נחלקות לשני סוגים:  מקבצי שאלות המאורגנים לפי נושאי לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים, ומשימות הערכה המתאימות להעברה בסוף הוראת נושא הלימוד, או במהלך ההוראה.

לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מרכז המורים הארצי למו"ט בחט"ב:

דוברי עברית - חינוך חרדי

יסודי

לרשותכם חומרי הערכה שונים שיכולים לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

כיתה א – מוצע להמשיך בהעברת מבדק הקריאה והכתיבה בעברית לכיתה א'. המבדקים נשלחו לבתי הספר בתחילת השנה.  בנוסף, משימות 4-1 (ובקרוב גם משימות 8-5) הונגשו באופן דיגיטלי והופצו למורות באמצעות מדריכות שפה. לקבלת קישור למשימות במחשב אפשר לפנות לראמ"ה בדוא"ל: rama@education.gov.il

כיתה ב – מוצע להמשיך בהעברת המבדק בעברית לכיתה ב'. המבדקים נשלחו לבתי הספר בתחילת השנה. בנוסף מומלץ להשתמש במבדק בכתיבה לכיתה ב' באופן רציף.

כיתה ג – עבור כלל התלמידים, מבדק הכתיבה של כיתה ב עשוי להתאים. בנוסף, עבור חלק מהתלמידים שימוש במבדק ראשית קריאה של כיתה ב עשוי להתאים גם כן.

כיתות ד-ו – לרשותכם יחידות הערכה בהבנת הנקרא הכוללות טקסטים מלווים בשאלות ובהבעה בכתב.

כלים נוספים להערכה משולבת בלמידה תוכלו למצוא באתר המפמ"ר.

 

לרשותכם יחידות הערכה קטנות המיועדות לתלמידים בכיתות ג-ו. היחידות מחולקות לשני מקבצים בהתאם לתוכנית הלימודים תשפ"א.

המקבץ הראשון נבנה כך שיתאים לבדיקת הידע והמיומנויות של התלמידים בסיום השליש הראשון של השנה, והמקבץ השני נבנה כך שיתאים לסיום השליש השני של השנה.

ייתכן כי תמצאו את המקבצים מתאימים לתלמידים שונים במועדים שונים, בהתאם להתקדמות הלמידה שלהם ושל הכיתה.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידים בכיתות ד-ו, לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה מתמקדות בהבנת הנקרא, בהבנת הנשמע ובהבעה בכתב.  

חט״ב

לרשותכם חומרי הערכה שונים שיכולים לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה מתמקדות בהבנת הנקרא, ובהבעה בכתב.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה מתמקדות בהבנת הנקרא, בהבנת הנשמע, ובהבעה בכתב.  

דוברי ערבית

יסודי

לרשותכם חומרי הערכה שונים שיכולים לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

כיתה א – מוצע להמשיך בהעברת מבדק הקריאה והכתיבה בערבית לכיתה א'. המבדקים נשלחו לבתי הספר בתחילת השנה. בנוסף משימות 4-1 (ובקרוב גם משימות 8-5) הונגשו באופן דיגיטלי והופצו למורות באמצעות מדריכות שפה. לקבלת קישור למשימות במחשב אפשר לפנות לראמ"ה בדוא"ל: rama@education.gov.il

כיתה ב – מוצע להמשיך בהעברת מבדקי הקריאה והכתיבה לכיתה ב'. המבדקים נשלחו לבתי הספר בתחילת השנה, וכן חלק מהמשימות הונגשו באופן אינטרנטי והופצו למורות באמצעות מדריכות שפה.

כיתה ג – עבור חלק מהתלמידים שימוש במבדק ראשית קריאה של כיתה ב, עשוי להתאים גם כן.

כיתות ד-ו – לרשותכם יחידות הערכה בהבנת הנקרא, הכוללות טקסטים מלווים בשאלות ובהבעה בכתב.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות המיועדות לתלמידים בכיתות ג-ו. היחידות מחולקות לשני מקבצים בהתאם לתוכנית הלימודים תשפ"א.

המקבץ הראשון נבנה כך שיתאים לבדיקת הידע והמיומנויות של התלמידים בסיום השליש הראשון של השנה, והמקבץ השני נבנה כך שיתאים לסיום השליש השני של השנה.

ייתכן כי תמצאו את המקבצים מתאימים לתלמידים שונים במועדים שונים, בהתאם להתקדמות הלמידה שלהם ושל הכיתה.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידים בכיתות ד-ו, לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה מתמקדות בהבנת הנקרא, בהבנת הנשמע ובהבעה בכתב.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של תלמידים בכיתות ג-ו לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה נחלקות לשני סוגים: מקבצי שאלות המאורגנים לפי נושאי לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים, ומשימות הערכה המתאימות להעברה בסוף הוראת נושא לימוד, או במהלך ההוראה.

יחידות נוספות יתפרסמו בשבועות הקרובים.

לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מט"ר של מרכז המורים הארצי למדע.

לקבלת סיסמא יש ליצור קשר עם מרכז המורים.

חט״ב

לרשותכם חומרי הערכה שונים שיכולים לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה מתמקדות בהבנת הנקרא, ובהבעה בכתב.

בנוסף, עבור תלמידי כיתה ז בבתי ספר שבתכנית אל"ה, מוצע להשלים את השימוש במבדק עמית, שנשלח לבתי הספר בתחילת השנה וזמין גם להעברה ממוחשבת במודל.

לרשותכם יחידות הערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה מתמקדות בהבנת הנקרא, בהבנת הנשמע, ובהבעה בכתב.  

לרשותכם יחידות ההערכה קטנות שיכולות לשמש אתכם למיפוי הידע והמיומנויות של התלמידים לצורך תכנון הוראה מיטבי ברמת התלמיד, הקבוצה והכיתה.

יחידות ההערכה נחלקות לשני סוגים:  מקבצי שאלות המאורגנים לפי נושאי לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים, ומשימות הערכה המתאימות להעברה בסוף הוראת נושא הלימוד, או במהלך ההוראה.

לחומרי הערכה נוספים, ראו גם באתר מרכז המורים הארצי למו"ט בחט"ב: