מגזין ראמ״ה גיליון 1 | אביב תש״ף

פעילויות הפנאי של בני נוער בישראל

בעשורים האחרונים הולכת וגדלה ההכרה בפעילויות הפנאי ככלי לקידום ולפיתוח הפרט. עבור ילדים ובני נוער פעילויות הפנאי מזמנות אפשרויות רבות ומגוונות לפיתוח כישורים שונים, ליצירת קשרים חברתיים, למימוש עצמי, לקידום ההתפתחות האישית וכן למניעת התנהגויות סיכון. בסקירה מחקרית מעניינת שנכתבה לאחרונה בראמ"ה, נסקרת תרבות הפנאי של תלמידים ובני נוער בישראל, כפי שהיא עולה מתשובות כלל התלמידים לשאלוני האקלים במיצ"ב תשע"ז.

בשאלונים שהועברו לתלמידים הם נשאלו לגבי אופן השתתפותם (באופן קבוע, לא קבוע וכלל לא) בחמש פעילויות שונות: חוג אומנויות, חוג או אימון ספורט, חוג העשרה, תנועות נוער ותכנית מנהיגות. מהממצאים עולה כי שיעור התלמידים המשתתפים בחוגים באופן קבוע גבוה יותר במידה ניכרת בקרב דוברי עברית מאשר דוברי ערבית. בנוסף, כשליש מהתלמידים דוברי העברית אינם משתתפים בחוגים כלל, בעוד שבקרב דוברי הערבית למעלה ממחצית התלמידים אינם משתתפים בחוגים באופן קבוע. זאת ועוד, נמצא כי עם העלייה בשלב החינוך עולה שיעור ההשתתפות בתכניות מנהיגות וקטן שיעור ההשתתפות בחוגי ספורט, אומנויות והעשרה.

בכל שלבי החינוך, נמצא כי שיעור ההשתתפות בחוגים באופן קבוע קשור להיבטי האקלים והרקע החברתי-כלכלי של בית הספר – ממצא העשוי לרמוז כי בית הספר עדיין לא מיצה את פוטנציאל ההשפעה שלו לעידוד תלמידים לתרבות פנאי לאחר שעות הלימודים, אם דרך גיבוש התלמידים, יצירת קשרים חיוביים ואכפתיים עם המורים או עידוד התלמידים למעורבות חברתית.

 

לעיון במצגת

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: