מגזין ראמ״ה גיליון 2 | חורף תשפ״א

סקר אקלים וסביבה פדגוגית, תש"ף

נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית נאספים במסגרת סקרי המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) המועברים מידי שנה בשנה, ומטרתם לספק למנהל ולצוותים הפדגוגיים מידע על תפקוד בית הספר במגוון של רחב של נושאים. הנתונים משקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים של הלמידה ובודקים ארבעה היבטים עיקריים: שביעות רצון ויחסים בין באי בית הספר; אלימות, מוגנות והתנהגויות סיכון; דרכי הוראה-למידה-הערכה וחינוך חברתי-ערכי בבית הספר.

הסקר מבוסס על שאלונים שהועברו לתלמידים במהלך החודשים ינואר-מרץ 2020. לפיכך, הנתונים משקפים את תמונת המצב בבתי הספר טרום מגפת הקורונה ואת העשייה הבית ספרית בשגרה. עם זאת אנו מקווים שהנתונים יסייעו לבתי הספר ולמערכת החינוך להתמודד עם האתגרים שהקורונה מציבה בפניהם ויהוו בסיס לקבלת החלטות בכל הנוגע להצבת יעדים, לתכנון ולמעקב בתחומי האקלים והסביבה הפדגוגית.

על בסיס סקר האקלים והסביבה הפדגוגית הופקו דוחות לבתי ספר ודוח ארצי.

דוחות בית ספריים: הדיווח הבית ספרי מציג תמונה רחבה ומקיפה של האקלים הבית ספרי ושל הסביבה הפדגוגית המאפיינת אותם, כפי שתלמידי בית הספר תופסים אותם ומדווחים עליהם. לצד נתוני התלמידים בבית הספר מוצגים נתונים ארציים מקבילים (נורמות) של כלל בתי הספר באותן שכבות הגיל הנלמדות בבית הספר, המשתייכות לאותו מגזר שפה ולרקע חברתי כלכלי דומה. הדוח כולל גם השוואה רב-שנתית של נתוני בתי הספר לנורמות ארציות אלו.

קישור לדוחות בית ספריים לדוגמה

הדוח הארצי השנתי מציג את תמונת המצב הכללית כפי שהתלמידים תופסים אותה בהתייחס לשנת תש"ף ולאורך עשור. הנתונים מוצגים בחלוקה לפי שלב חינוך (יסודי, חט"ב וחט"ע) ולפי מגזר שפה (בתי ספר דוברי עברית ודוברי ערבית). כמו כן, הדוח הארצי מלווה בנספחים המפורסמים בנפרד באתר ראמ"ה, המציגים את הנתונים בפילוחים לפי מגזר שפה, פיקוח, מגזר ערבי, מדד חברתי כלכלי ומגדר.

קישור לדוחות מיצ"ב ארציים באתר ראמ"ה

קישור לדוח האקלים הארצי

קישור למצגת אקלים תש"ף

 

 

לעיון בדוח אקלים בית ספרי לדוגמה

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: