מגזין ראמ״ה גיליון 1 | אביב תש״ף

מצב לימודי המדעים בישראל

בסקירה מחקרית מקיפה שבוצעה בראמ"ה אודות מצב לימודי המדעים בישראל נסקרו ההישגים והעמדות של התלמידים בישראל בתחום המדעים במגוון מבחנים ומחקרים. הדוח מחדד את התמונה לגבי מקומות בהם נדרש שיפור נוסף אם בצמצום פערים ואם במימוש הפוטנציאל הגלום בכל תלמיד ותלמידה.

מדינות רבות בעולם רואות בחיזוק הידע והמיומנויות של תלמידיהם בתחומים המדעיים, יעד חשוב ומרכזי. בסקירה אודות מצב לימודי המדעים בישראל נסקרו ההישגים והעמדות של התלמידים בישראל בתחום המדעים. הסקירה מתבססת על נתונים ממבחני מיצ"ב, טימס ופיזה וממבחני הבגרות במקצועות המדעיים.

מגוון המידע משכבות הגיל השונות, לאורך שנים, מאפשר בין היתר להתבונן על הקשר שבין רמת ההישגים של התלמידים במהלך לימודיהם ובין רמת הלימודים בסיום לימודיהם בבחינות הבגרות.

מהממצאים עולה שלאורך השנים הייתה מגמה של שיפור בהישגים התלמידים בישראל במדעים, אך בשנים האחרונות מגמת העלייה נעצרה. מגמות השיפור לא תמיד לוו בצמצום הפערים.

בין הממצאים המעניינים העולים מהסקירה, נמצא כי בקרב תלמידים בעלי הישגים דומים במיצ"ב, ככל שהרקע החברתי-כלכלי של התלמידים גבוה יותר כך שיעורי הניגשים לבחינות הבגרות במקצועות הליבה במדעים גבוה יותר. נתונים אלו מרמזים כי הפוטנציאל למצוינות של התלמידים לא ממומש במלואו, בפרט אצל תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך.

לעיון בדוח המחקר

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: