מגזין ראמ״ה גיליון 1 | אביב תש״ף

מחקר פירלס לכיתות ד': זרקור על הוראת קריאה

לאחרונה פורסם פרק נוסף בדוח המסכם את מחקר פירלס – פרק אודות הוראת הקריאה. בדוח ממצאים מרתקים אודות הקשר שבין הישגי תלמידים בכיתה ד' בקריאה ובין מאפייני המורים המלמדים אותם. בין המאפיינים שנבדקו – השכלת המורים, מאפייני הפיתוח המקצועי שלהם, עמדותיהם כלפי הוראת הקריאה, שביעות רצונם מהעבודה, ועוד.

במחקר הבין-לאומי פירלס מוערכים היבטים שונים של אוריינות קריאה בקרב תלמידי כיתות ד' ובקרב מוריהם לשפה. דוח זה מתמקד במגוון מאפיינים של מורים המלמדים קריאה בכיתות ד', וכן בוחן עד כמה מאפיינים אלו קשורים להישגי התלמידים בקריאה. בין מאפייני המורים שעומדים במוקד המחקר: השכלת המורים, הכשרתם, תחומי התמחותם, הוותק שלהם בהוראה, וכן מידת השתתפותם בפעילויות לפיתוח מקצועי ומידת שביעות הרצון שלהם מהעבודה.

בנוסף, נבדקו עמדותיהם של המורים בעניין האקלים הבית ספרי והסביבה הפדגוגית ומה הם לדעתם החסמים הפוגעים במוכנות התלמידים ללמידה.

הדוח מאפשר ללמוד על מאפייני מורי השפה בכיתות ד' בישראל, גם בהשוואה לממוצע המדינות שהשתתפו במחקר.

לדף מחקר פירלס באתר ראמ״ה

להורדת הדוח

לעיון בדוח המחקר

ראמ״ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו

ראמ״ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

שתפו: